ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมตลาดสุขใจ (Bangkok Green Farm) : 24000000-3046

สํานักพัฒนาสังคม : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักพัฒนาสังคม เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงจัดให้มีตลาดนัด เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP และสินค้า Bangkok Brand รวมทั้ง สินค้าของดี ของอร่อย ที่มีชื่อเสียงในเขตต่างๆ ตลอดจนสินค้าอุปโภค บริโภค ในราคาประหยัด จากเกษตรกร ชุมชน ผู้ผลิต ผู้ค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยตรง เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เป็นการลดรายจ่าย ลดค่าครองชีพ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้ง เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ประกอบการสินค้า OTOP สินค้า Bangkok Brand และของดี ของอร่อย ของกรุงเทพมหานคร สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะลดความเหลื่อมล้ำของสังคม สร้างโอกาส สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน มุ่งพัฒนาและยกระดับผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ของชุมชน และสินค้าOTOP สินค้า Bangkok Brand ด้วย

24040000/24040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ประกอบการสินค้า OTOP สินค้า Bangkok Brand และของดีของอร่อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าที่แน่นอน และมีระยะเวลาที่ต่อเนื่อง สามารถจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคได้โดยตรง 2 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรของกรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาสินค้าเกษตร/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 3 เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสซื้อหาสินค้าอุปโภค บริโภค และสินค้าอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในราคาประหยัด 4 เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการตลาดในประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมรายได้ และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

จัดหาสถานที่จำหน่ายสินค้าทางด้านการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP สินค้า Bangkok Brand และของดีของอร่อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้งต่อเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-เดือนกันยายน 2563 ในทุกวันอังคารถึงวันศุกร์แรกของเดือน ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า) และทุกวันพุธถึงวันศุกร์ สุดท้ายของเดือน ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2(ดินแดง) และสถานที่อื่นๆตามความเหมาะสม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-22)

100.00

22/09/2564 : จัดตลาดสุขใจ ครั้งที่1 วันที่1-2 ต.ค.63 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 48,000 บาท ครั้งที่2 วันที่ 15-16 ต.ค.63 ณ กทม.2 มีผู้ขาย 3 ราย ยอดขาย 11,100 บาท ครั้งที่3 วันที่ 18 พ.ย.63 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม) มีผู้ขาย 4 ราย ยอดขาย 10,950 บาท ครั้งที่4 วันที่ 1-4 ธ.ค.63 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 39,530 บาท ครั้งที่5 วันที่ 14 ธ.ค.63 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม) มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 12,100 บาท ครั้งที่6 วันที่ 22-25 ธ.ค.63 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 6 ราย ยอดขาย 45,200 บาท ครั้งที่7 วันที่ 28-30 ธ.ค.63 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 33,500 บาท ครั้งที่8 วันที่ 6 ม.ค.64 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม) มีผู้ขาย 4 ราย ยอดขาย 5,900 บาท ครั้งที่9 วันที่ 26-29 ม.ค.64 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 39,305 บาท ครั้งที่10 วันที่ 2-5 ก.พ.64 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 42,495 บาท และได้ชะลอการจัดตลาดสุขใจออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ขณะนี้ได้เปลี่ยนรูปแบบการจำหน่ายเป็นการจำหน่ายทาง online มีรายละเอียดดังนี้ ครั้งที่11 เดือน ก.ค. 64 มีผู้ขาย 1 ราย ยอดขาย 2,000 บาท ครั้งที่ 12 เดือน ส.ค. 64 มีผู้ขาย 1 ราย ยอดขาย 2,500 บาท ครั้งที่ 13 เดือน ก.ย. 64 มีผู้ขาย 1 ราย ยอดขาย 3,700บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-08-24)

75.00

24/08/2564 : จัดตลาดสุขใจ ครั้งที่1 วันที่1-2 ต.ค.63 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 48,000 บาท ครั้งที่2 วันที่ 15-16 ต.ค.63 ณ กทม.2 มีผู้ขาย 3 ราย ยอดขาย 11,100 บาท ครั้งที่3 วันที่ 18 พ.ย.63 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม) มีผู้ขาย 4 ราย ยอดขาย 10,950 บาท ครั้งที่4 วันที่ 1-4 ธ.ค.63 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 39,530 บาท ครั้งที่5 วันที่ 14 ธ.ค.63 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม) มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 12,100 บาท ครั้งที่6 วันที่ 22-25 ธ.ค.63 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 6 ราย ยอดขาย 45,200 บาท ครั้งที่7 วันที่ 28-30 ธ.ค.63 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 33,500 บาท ครั้งที่8 วันที่ 6 ม.ค.64 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม) มีผู้ขาย 4 ราย ยอดขาย 5,900 บาท ครั้งที่9 วันที่ 26-29 ม.ค.64 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 39,305 บาท ครั้งที่10 วันที่ 2-5 ก.พ.64 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 42,495 บาท และได้ชะลอการจัดตลาดสุขใจออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ขณะนี้ได้เปลี่ยนรูปแบบการจำหน่ายเป็นการจำหน่ายทาง online มีรายละเอียดดังนี้ ครั้งที่11 เดือน ก.ค. 64 มีผู้ขาย 1 ราย ยอดขาย 2,000 บาท ครั้งที่ 12 เดือน ส.ค. 64 มีผู้ขาย 1 ราย ยอดขาย 2,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-07-24)

75.00

24/07/2564 : จัดตลาดสุขใจ ครั้งที่1 วันที่1-2 ต.ค.63 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 48,000 บาท ครั้งที่2 วันที่ 15-16 ต.ค.63 ณ กทม.2 มีผู้ขาย 3 ราย ยอดขาย 11,100 บาท ครั้งที่3 วันที่ 18 พ.ย.63 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม) มีผู้ขาย 4 ราย ยอดขาย 10,950 บาท ครั้งที่4 วันที่ 1-4 ธ.ค.63 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 39,530 บาท ครั้งที่5 วันที่ 14 ธ.ค.63 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม) มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 12,100 บาท ครั้งที่6 วันที่ 22-25 ธ.ค.63 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 6 ราย ยอดขาย 45,200 บาท ครั้งที่7 วันที่ 28-30 ธ.ค.63 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 33,500 บาท ครั้งที่8 วันที่ 6 ม.ค.64 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม) มีผู้ขาย 4 ราย ยอดขาย 5,900 บาท ครั้งที่9 วันที่ 26-29 ม.ค.64 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 39,305 บาท ครั้งที่10 วันที่ 2-5 ก.พ.64 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 42,495 บาท ขณะนี้ได้ชะลอการจัดตลาดสุขใจออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 29/06/2564 : จัดตลาดสุขใจ ครั้งที่1 วันที่1-2 ต.ค.63 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 48,000 บาท ครั้งที่2 วันที่ 15-16 ต.ค.63 ณ กทม.2 มีผู้ขาย 3 ราย ยอดขาย 11,100 บาท ครั้งที่3 วันที่ 18 พ.ย.63 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม) มีผู้ขาย 4 ราย ยอดขาย 10,950 บาท ครั้งที่4 วันที่ 1-4 ธ.ค.63 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 39,530 บาท ครั้งที่5 วันที่ 14 ธ.ค.63 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม) มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 12,100 บาท ครั้งที่6 วันที่ 22-25 ธ.ค.63 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 6 ราย ยอดขาย 45,200 บาท ครั้งที่7 วันที่ 28-30 ธ.ค.63 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 33,500 บาท ครั้งที่8 วันที่ 6 ม.ค.64 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม) มีผู้ขาย 4 ราย ยอดขาย 5,900 บาท ครั้งที่9 วันที่ 26-29 ม.ค.64 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 39,305 บาท ครั้งที่10 วันที่ 2-5 ก.พ.64 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 42,495 บาท และได้ชะลอการจัดตลาดสุขใจออกไประหว่างเดือน ก.พ.- มิ.ย. 64 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ขณะนี้ได้เปลี่ยนรูปแบบการจำหน่ายเป็นการจำหน่ายทางonline มีรายละเอียดดังนี้ ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 64 มีผู้ขาย 1 ราย ยอดขาย 2,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-29)

70.00

29/06/2564 : จัดตลาดสุขใจ ครั้งที่1 วันที่1-2 ต.ค.63 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 48,000 บาท ครั้งที่2 วันที่ 15-16 ต.ค.63 ณ กทม.2 มีผู้ขาย 3 ราย ยอดขาย 11,100 บาท ครั้งที่3 วันที่ 18 พ.ย.63 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม) มีผู้ขาย 4 ราย ยอดขาย 10,950 บาท ครั้งที่4 วันที่ 1-4 ธ.ค.63 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 39,530 บาท ครั้งที่5 วันที่ 14 ธ.ค.63 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม) มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 12,100 บาท ครั้งที่6 วันที่ 22-25 ธ.ค.63 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 6 ราย ยอดขาย 45,200 บาท ครั้งที่7 วันที่ 28-30 ธ.ค.63 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 33,500 บาท ครั้งที่8 วันที่ 6 ม.ค.64 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม) มีผู้ขาย 4 ราย ยอดขาย 5,900 บาท ครั้งที่9 วันที่ 26-29 ม.ค.64 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 39,305 บาท ครั้งที่10 วันที่ 2-5 ก.พ.64 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 42,495 บาท ขณะนี้ได้ชะลอการจัดตลาดสุขใจออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-31)

70.00

31/05/2564 : จัดตลาดสุขใจ ครั้งที่1 วันที่1-2 ต.ค.63 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 48,000 บาท ครั้งที่2 วันที่ 15-16 ต.ค.63 ณ กทม.2 มีผู้ขาย 3 ราย ยอดขาย 11,100 บาท ครั้งที่3 วันที่ 18 พ.ย.63 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม) มีผู้ขาย 4 ราย ยอดขาย 10,950 บาท ครั้งที่4 วันที่ 1-4 ธ.ค.63 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 39,530 บาท ครั้งที่5 วันที่ 14 ธ.ค.63 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม) มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 12,100 บาท ครั้งที่6 วันที่ 22-25 ธ.ค.63 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 6 ราย ยอดขาย 45,200 บาท ครั้งที่7 วันที่ 28-30 ธ.ค.63 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 33,500 บาท ครั้งที่8 วันที่ 6 ม.ค.64 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม) มีผู้ขาย 4 ราย ยอดขาย 5,900 บาท ครั้งที่9 วันที่ 26-29 ม.ค.64 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 39,305 บาท ครั้งที่10 วันที่ 2-5 ก.พ.64 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 42,495 บาท ขณะนี้ได้ชะลอการจัดตลาดสุขใจออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-04-26)

70.00

26/04/2564 : ตลาดสุขใจ ครั้งที่1 วันที่1-2 ต.ค.63 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 48,000 บาท ครั้งที่2 วันที่ 15-16 ต.ค.63 ณ กทม.2 มีผู้ขาย 3 ราย ยอดขาย 11,100 บาท ครั้งที่3 วันที่ 18 พ.ย.63 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม) มีผู้ขาย 4 ราย ยอดขาย 10,950 บาท ครั้งที่4 วันที่ 1-4 ธ.ค.63 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 39,530 บาท ครั้งที่5 วันที่ 14 ธ.ค.63 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม) มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 12,100 บาท ครั้งที่6 วันที่ 22-25 ธ.ค.63 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 6 ราย ยอดขาย 45,200 บาท ครั้งที่7 วันที่ 28-30 ธ.ค.63 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 33,500 บาท ครั้งที่8 วันที่ 6 ม.ค.64 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม) มีผู้ขาย 4 ราย ยอดขาย 5,900 บาท ครั้งที่9 วันที่ 26-29 ม.ค.64 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 39,305 บาท ครั้งที่10 วันที่ 2-5 ก.พ.64 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 42,495 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-03-29)

70.00

29/03/2564 : ตลาดสุขใจ ครั้งที่1 วันที่1-2 ต.ค.63 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 48,000 บาท ครั้งที่2 วันที่ 15-16 ต.ค.63 ณ กทม.2 มีผู้ขาย 3 ราย ยอดขาย 11,100 บาท ครั้งที่3 วันที่ 18 พ.ย.63 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม) มีผู้ขาย 4 ราย ยอดขาย 10,950 บาท ครั้งที่4 วันที่ 1-4 ธ.ค.63 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 39,530 บาท ครั้งที่5 วันที่ 14 ธ.ค.63 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม) มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 12,100 บาท ครั้งที่6 วันที่ 22-25 ธ.ค.63 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 6 ราย ยอดขาย 45,200 บาท ครั้งที่7 วันที่ 28-30 ธ.ค.63 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 33,500 บาท ครั้งที่8 วันที่ 6 ม.ค.64 ณ ริมกำแพงโรงบำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสำนักพัฒนาสังคม) มีผู้ขาย 4 ราย ยอดขาย 5,900 บาท ครั้งที่9 วันที่ 26-29 ม.ค.64 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 39,305 บาท ครั้งที่10 วันที่ 2-5 ก.พ.64 ณ กทม.1 มีผู้ขาย 5 ราย ยอดขาย 42,495 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-02-25)

60.00

25/02/2564 : ที่ตลาดสุขใจ กทม.1 วันที่ 2-5 ก.พ.64 มีร้านค้าจำหน่าย 5 ร้านค้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-01-28)

55.00

28/01/2564 : ที่ตลาดสุจใจ กทม.1 วันที่ 5-8 ม.ค.64 มีร้านค้าจำหน่าย 6 ร้านค้า,วันที่ 26-29 ม.ค.64 มีร้านค้าจำหน่าย 5 ร้านค้า

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-12-28)

50.00

28/12/2563 : ที่ตลาดสุขใจ กทม.1 วันที่ 24-27 พ.ย.63 มีร้านค้าจำหน่าย 7 ร้านค้า , วันที่ 1-4 ธ.ค.63 มีร้านค้าจำหน่าย 6 ร้าน วันที่ 22-25 ธ.ค.63 มีร้านค้าจำหน่าย 6 ร้าน วันที่ 28-30 ธ.ค. 63 มีร้านค้าจำหน่าย 5 ร้าน ที่ตลาดสุขใจ กทม.2 วันที่ 18 พ.ย.63 มีร้านค้าจำหน่าย 4 ร้านค้า ,วันที่14 ธ.ค.63 มีร้านค้าจำหน่าย 6 ร้าน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-11-25)

40.00

25/11/2563 : จัดตลาดสุขใจที่ กทม.1 วันที่ 24-27 พ.ย.63 มีร้านค้าเข้าร่วมจำหน่าย จำนวน 7 ร้านค้า และจัดตลาดสุขใจที่ กทม.2 วันที่ 18 พ.ย. 63 มีร้านค้าเข้าร่วมจำหน่าย จำนวน 4 ร้านค้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-10-29)

35.00

29/10/2563 : ได้จัดพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการนำสินค้าทางการเกษตรของดีของอร่อยกทม.สินค้าชุมชน สินค้าbangkok brand และสินค้า otop มาจำหน่ายที่ กทม.1 วันที่ 1-2 ต.ค.63 และจำหน่ายที่ กทม.2 วันที่ 15-16 ต.ค.และ 29-30 ต.ค.63 มีจำนวนผู้ค้า 9 ราย มียอดขายรวมทั้งสิ้น 22,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:วางแผนการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอใช้สถานที่
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินโครงการตามแผนที่วางไว้
:70%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ติดตามประเมิณผลการดำเนินงาน
:90%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
:100%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-3046

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-3046

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1075

ตัวชี้วัด : จำนวนสินค้าเกษตรที่สามารถพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
48.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **