ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร : 24000000-3047

สํานักพัฒนาสังคม : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ตามที่กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพการเกษตรและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่เขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารที่มีคุณภาพและเป็นแหล่งรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องนั้น ปัจจุบันมีหลายพื้นที่ที่ทำการเกษตร และมีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สำนักพัฒนาสังคม เห็นว่าจากการที่กรุงเทพมหานครยังมีทรัพยากรทางด้านการเกษตรที่มีความพร้อมที่จะนำมาใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จึงควรมีการจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้วิถีเกษตรกรรม เป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกิดความรัก ความหวงแหนในอาชีพการเกษตร และเกิดจิตสำนึกในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรของไทยให้คงอยู่สืบไป นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้แก่เกษตรกรและชุมชนในอนาคตได้อีกทางหนึ่งด้วย

24040000/24040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

จัดอบรมจัดสัมมนาและศึกษาดูงานให้กับเกษตรกร จำนวน 47 คน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานครหรือผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 26 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำนักพัฒนาสังคม จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-24)

100.00

24/08/2564 : ได้ดำเนินการจัดอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ โรงแรมบางกอกชฎา เขตห้วยขวาง กรุงเทพ และนำผู้เข้าร่วมโครงการไปสัมมนาและศึกษาดูงาน ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ จังหวัดสระบุรี และได้ส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรให้แก่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนกล้วยไม้ เขตภาษีเจริญ กทม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-07-24)

90.00

24/07/2564 : ได้ดำเนินการจัดอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ โรงแรมบางกอกชฎา เขตห้วยขวาง กรุงเทพ และนำผู้เข้าร่วมโครงการไปสัมมนาและศึกษาดูงาน ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ จังหวัดสระบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดซื้อปัจจัยการผลิตให้แก่แหล่งผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ กทม. จำนวน 1 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-06-29)

90.00

29/06/2564 : ได้ดำเนินการจัดอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ โรงแรมบางกอกชฎา เขตห้วยขวาง กรุงเทพ และนำผู้เข้าร่วมโครงการไปสัมมนาและศึกษาดูงาน ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ จังหวัดสระบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดซื้อปัจจัยการผลิตให้แก่แหล่งผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ กทม. จำนวน 1 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-05-31)

90.00

31/05/2564 : ได้ดำเนินการจัดอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ โรงแรมบางกอกชฎา เขตห้วยขวาง กรุงเทพ และนำผู้เข้าร่วมโครงการไปสัมมนาและศึกษาดูงาน ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ จังหวัดสระบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานเขตเพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่แหล่งผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ กทม. จำนวน 1 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-04-26)

70.00

26/04/2564 : ได้ดำเนินการจัดอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ โรงแรมบางกอกชฎา เขตห้วยขวาง กรุงเทพ และนำผู้เข้าร่วมโครงการไปสัมมนาและศึกษาดูงาน ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ จังหวัดสระบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานเขตเพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่แหล่งผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ กทม. จำนวน 1 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-29)

50.00

29/03/2564 : อยู่ระหว่างประสานสถานที่ดูงาน และจะจัดอบรม ในวันที่ 7 เม.ย.2564 ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร และสัมมนาศึกษาดูงานแบบ ไป-กลับ ในวันที่ 8 เม.ย. 2564 ณ จังหวัดสระบุรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-02-25)

15.00

25/02/2564 : ชะลอการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ของโรคระบาด covid-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-28)

10.00

28/01/2564 : ได้รับอนุมัติให้ชะลอโครงการออกไปก่อนเนื่องจากสถานกาณ์โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-28)

15.00

28/12/2563 : แจ้งให้เขตส่งรายชื่อผู้เข้าบอรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-25)

15.00

25/11/2563 : ได้จัดทำหนังสือถึง 26 เขตชั้นนอก เพื่อขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานสำนักงานเขตจัดหาผู้เข้าร่วมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ติดต่อวิทยากรและสถานที่ศึกษาดูงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดสัมมนา และศึกษาดูงาน
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานสำนักงานเขต และภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยว
:60%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ระบุแหล่งผลิตสินค้าเกษตร/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่มีความพร้อม
:70%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
:90%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ติดตามและประเมินผล
:100%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-3047

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-3047

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1077

ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ค่าเป้าหมาย แหล่ง : 1

ผลงานที่ทำได้ แหล่ง : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แหล่ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **