ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสนับสนุนโครงการการจัดประชุม นิทรรศการนานาชาติ (MICE) ของกรุงเทพมหานคร ในฐานะเมืองเจ้าภาพการจัดงานของสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : 24000000-3049

สํานักพัฒนาสังคม : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวเสาวลักษณ์ ขันกสิกรรม เบอร์โทร 3926

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

-

24040000/24040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-

เป้าหมายของโครงการ

ร่วมจัดประชุม หรือร่วมจัดนิทรรศการนานาชาติ (MICE) ของกทม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
๖.๓ - เมืองแห่งการประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ
๖.๓.๑ กรุงเทพมหาครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการในอันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน%
๖.๓.๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-31)

80.00

31/08/2564 : รอการประสานงานจากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-29)

80.00

29/07/2564 : รอการประสานจากสำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ประกอบกับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ข้อ 7 ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าคน โดยให้เป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-30)

70.00

30/06/2564 : อยู่ระหว่างประสานงานกับส่วนงานการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว พิจารณาเข้าร่วมประชุม/กิจกรรม/การจัดงานนิทรรศการ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-05-28)

65.00

28/05/2564 : อยู่ระหว่างประสานงานกับส่วนงานการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว พิจารณาเข้าร่วมประชุม/กิจกรรม/การจัดงานนิทรรศการ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -19 หรือ COVID - 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-04-30)

65.00

30/04/2564 : อยู่ระหว่างประสานงานกับส่วนงานการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว พิจารณาเข้าร่วมประชุม/กิจกรรม/การจัดงานนิทรรศการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-29)

60.00

29/03/2564 : อยู่ระหว่างประสานงานกับส่วนงานการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว พิจารณาเข้าร่วมประชุม/กิจกรรม/การจัดงานนิทรรศการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-01-30)

50.00

30/01/2564 : ประชุมผ่านระบบ zoom เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-30)

15.00

30/12/2563 : อยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-25)

10.00

25/11/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 1504/1977 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำกิจกรรม/จัดทำแผนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานกับหน่วยงานร่วมประชุม หรือร่วมจัดนิทรรศการนานาชาติ
:80%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ติดตามและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-3049

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-3049

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1085

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่สนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นสถานที่จัดประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ

ค่าเป้าหมาย โครงการ : 1

ผลงานที่ทำได้ โครงการ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โครงการ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **