ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการพัฒนาความสามารถของหน่วยงานในการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมายกระจายอำนาจ : 24000000-3050

สํานักพัฒนาสังคม : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางกฤษณา สมบัติสวัสดิ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

-

24020000/24020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-

เป้าหมายของโครงการ

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
๕.๓ - การกระจายอำนาจสู่ประชาชน
๕.๓.๑ ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำเท่าที่จำเป็นและให้อำานาจในการกำหนดนโ%
๕.๓.๑.๑ จัดตั้งเทศบาลนครในกรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-27)

100.00

27/09/2564 : สำนักพัฒนาสังคมสามารถนำข้อเสนอแนะ/แนวทาง แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามภารกิจ ที่ได้รับการถ่ายโอนฯ จากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ไปพัฒนา/แก้ไขปัญหาในภารกิจที่ สำนักพัฒนาสังคมได้รับการถ่ายโอนครบทุกกรณี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-31)

80.00

31/08/2564 : ดำเนินการตามภารกิจที่สำนักพัฒนาสังคมได้รับการถ่ายโอนจำนวน8ภารกิจดำเนินการตามภารกิจที่สำนักพัฒนาสังคมได้รับการถ่ายโอนจำนวน 8 ภารกิจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-07-30)

75.00

30/07/2564 : ดำเนินการตามภารกิจที่สำนักพัฒนาสังคมได้รับการถ่ายโอนจำนวน8ภารกิจดำเนินการตามภารกิจที่สำนักพัฒนาสังคมได้รับการถ่ายโอนจำนวน 8 ภารกิจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-30)

70.00

30/06/2564 : ดำเนินการตามภารกิจที่สำนักพัฒนาสังคมได้รับการถ่ายโอนจำนวน8ภารกิจดำเนินการตามภารกิจที่สำนักพัฒนาสังคมได้รับการถ่ายโอนจำนวน8ภารกิจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-05-31)

65.00

31/05/2564 : ดำเนินการตามภารกิจที่สำนักพัฒนาสังคมได้รับการถ่ายโอนจำนวน8ภารกิจดำเนินการตามภารกิจที่สำนักพัฒนาสังคมได้รับการถ่ายโอนจำนวน8ภารกิจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-30)

60.00

ดำเนินการตามภารกิจที่สำนักพัฒนาสังคมได้รับการถ่ายโอนจำนวน8ภารกิจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-29)

50.00

29/03/2564 : ดำเนินการตามภารกิจที่สำนักพัฒนาสังคมได้รับการถ่ายโอนจำนวน8ภารกิจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-25)

30.00

25/02/2564 : อยู่ระหว่างการปรับเกณฑ์การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององคุ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 โดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อเสนอ กกถ. พิจารณาต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-01-29)

100.00

29/01/2564 : อยู่ระหว่างการรอการอนุมัติเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะจาก กกถ.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-12-25)

100.00

25/12/2563 : อยู่ระหว่างการรอการอนุมัติเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะจาก กกถ.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-02)

5.00

2/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาการดำเนินงานของกิจกรรมตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมายกระจายอำนาจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฏหมายกระจายอำนาจ
:100%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-3050

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-3050

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1086

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมายกระจายอำนาจ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **