ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร : 50010000-3387

สำนักงานเขตพระนคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวธีร์นานา ธรรมสุบัลลังก์ (โทร.6560)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการเมืองตามผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร ข้อมูลแผนที่เขตพระนครถูกต้องเป็นปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ท้้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

50010200/50010200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง - เพื่อส่งรายงานการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านส่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเป็นประจำต่อเนื่องทุกเดือน

เป้าหมายของโครงการ

- ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ในระบบภูมิสารสนเทศ สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองครบถ้วนตามที่ได้รับอนุญาต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-14)

100.00

ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนงานเรียบร้อยครบถ้วน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2020-09-03)

96.00

03/09/2563 : เดือน สิงหาคม 2563 ไม่มีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านแต่อย่างใด และรายงานให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2020-08-04)

88.00

04/08/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 ไม่มีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและรายงานให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2020-07-03)

79.00

03/07/2563 : เดือน มิถุนายน 2563 ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน มีจำนวน 2 เลขหมาย และรายงานให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 71.00 (2020-06-04)

71.00

04/06/2563 เดือนพฤษภาคม 2563 ไม่มีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านแต่อย่างใด และรายงานให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-05-25)

67.00

25/05/2563 : รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือน ยังไม่มีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2020-05-05)

63.00

5/5/2563 : เดือน เมษายน 2563 ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 1 เลขหมาย และรายงานให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-22)

58.00

22/4/2563 : รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2020-04-01)

54.00

1/4/2563 : เดือนมีนาคม 2563 ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 1 เลขหมาย และรายงานให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-03)

45.00

3/3/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ไม่มีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านแต่อย่างใด และรายงานสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบแล้ว และดำเนินการลงจุดก่อสร้างอาคาร จำนวน 1 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2020-02-04)

37.00

4/2/2563 : เดือนมกราคม 2563 ไม่มีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านแต่อย่างใด และรายงานให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบแล้ว และดำเนินการลงจุดก่อสร้างอาคาร จำนวน 2 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2020-01-03)

29.00

3/1/2563 : เดือนธันวาคม 2562 มีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 1 เลขหมาย และรายงานให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบแล้ว และไม่มีการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-12)

25.00

2019-12-12 : เดือนพฤศจิกายน 2562 ไม่มีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านแต่อย่างใด และรายงานให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบแล้ว และไม่มีการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2019-11-21)

17.00

21/11/2562 : รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2019-11-06)

13.00

6/11/2562 : เดือนตุลาคม 2562 ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 1 เลขหมาย และรายงานให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบแล้ว และไม่มีการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : จัดทำแผนการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2562 ไม่มีการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รับคำร้องขอออกเลขรหัสประจำบ้านและได้รับอนุญาตออกเลขรหัสประจำบ้าน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ในระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ส่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเป็นรายเดือนทุกเดือน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3387

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3387

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0769

ตัวชี้วัด : 12. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **