ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการประชุมครู : 50020000-3220

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวทิพการ ทวีคูณ เบอร์โทร 6425

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันแนวนโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานครนอกจากจะเน้นในด้านการปรับปรุงวิธีการสอนให้เหมาะสมกับสภาวะของสังคมแล้ว ผู้บริหารกรุงเทพมหานครยังมีนโยบายที่จะปรับปรุงให้ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหาร คือ การจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง นอกจากนั้นยังได้ทราบปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และเป็นการเปิดโอกาสให้มีการพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ระหว่างกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ดังนั้น สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายจึงจัดทำโครงการประชุมครูขึ้น

50020700/50020700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ตระหนักในภารกิจของการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจครูเพื่อให้พัฒนางานในความรับผิดชอบให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้น - เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และได้รับทราบนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขต ตลอดจนได้มีการพัฒนาความรู้ทักษะความงอกงามทางคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กันไป - เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกัน รวมทั้งมีโอกาสใกล้ชิดคุ้นเคยกับผู้บริหารทั้งระดับสำนักงานเขตและระดับกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ - จัดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 4 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 50 คน ด้านคุณภาพ - ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-22)

100.00

22/09/2564 : (ส่งคืนเงินตามโครงการฯ 3,000 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-26)

100.00

26/08/2564 : (ส่งคืนเงินตามโครงการฯ 3,000 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-07-29)

100.00

29/07/2564 : (ส่งคืนเงินตามโครงการฯ 3,000 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-29)

50.00

29/06/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครูในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา 2564 (เลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-05-25)

40.00

25/05/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครูในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา 2564

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-04-27)

35.00

27/04/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครูในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา 2564

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-26)

30.00

26/03/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครูในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา 2564

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-25)

25.00

เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครูในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา 2564

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-26)

20.00

26/01/2564 :เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครูในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา 2564

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-28)

15.00

28/12/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครูในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา 2564

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

10.00

26/11/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการประชุมครูในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 โดยมีข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา 2564

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3220

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3220

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-2001

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

0 / 0
3
100.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **