ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50020000-3231

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางศศิเพ็ญกานต์ ทรงวรานนท์ (0 2282 4196)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการชุมชนเป็นกลุ่มบุคคลในชุมชนที่ได้รับการเลือกตั้งโดยประชาชนในชุมชนเข้ามามีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดี โดยปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานเขต ทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชน ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และจิตใจ กรุงเทพมหานครจึงให้ความสำคัญต่อคณะกรรมการชุมชนเป็นอย่างมาก และเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานด้านการพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชน กรุงเทพมหานครได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.2555 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งกำหนดให้กรุงเทพมหานครจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ไม่เกินชุมชนละ 5,000.-บาท/เดือน และไม่เกินชุมชนละ 7,500.-บาท/เดือน โดยให้เป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

50021000/50021000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการชุมชนให้เป็นองค์กรของประชาชนที่มีศักยภาพในการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง 2. เพื่อให้การพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนมีความคล่องตัวและสัมฤทธิ์ผล 3. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง

เป้าหมายของโครงการ

เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนให้กับชุมชนที่ประกาศเป็นชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 ในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยเบิกจ่ายได้ไม่เกินชุมชนละ 5,000.-บาท/เดือน จำนวน 11 ชุมชน และชุมชนละ 7,500.-บาท/เดือน จำนวน 3 ชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-23)

100.00

1.เดือนกันยายน 2564 ไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เนื่องจากมีมาตรการควบคุมและป้องกัน COVID - 19 และอนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนกันยายน 2564 เป็นเงิน 25,200.- บาท 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ของเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564 เบิกจ่ายแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-08-24)

85.00

24/08/2564 : 1.เดือนสิงหาคม 2564 ไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เนื่องจากมีมาตรการควบคุมและป้องกัน COVID - 19 และอนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2564 เป็นเงิน 45,940.- บาท 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ของเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564 เบิกจ่ายแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-07-22)

60.00

22/07/2564 : 1.เดือนมิถุนายน 2564 ไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เนื่องจากมีมาตรการควบคุมและป้องกัน COVID - 19 และอนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน พฤษภาคม - มิถนายน 2564 เป็นเงิน 45,940.- บาท 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ของเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 เบิกจ่ายแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-25)

50.00

25/06/2564 : 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 7,200.-บาทและอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-05-25)

50.00

25/05/2564 : 1.เดือนเมษายน 2564 ไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เนื่องจากมีมาตรการควบคุมและป้องกัน COVID - 19 และอนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 เป็นเงิน 54,995.- บาท 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ของเดือนเมษายน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-26)

40.00

26/04/2564 : 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว เดือนละ 7,200.-บาท และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนเมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-25)

35.00

25/03/2564 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-25)

30.00

25/02/2564 : 1.ไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2564 เนื่องจากมีมาตรการป้องกัน COVID-19 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 70,450.-บาท และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายประจำเดือนมกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2021-01-26)

28.00

26/01/2564 : 1.ไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2563 เนื่องจากมีมาตรการป้องกัน COVID-19 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2563 เป็นเงิน 29,150.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 20,200.-บาท และเดือนธันวาคม 2563 เป็นเงิน 22,200.-บาท ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-25)

20.00

25/12/2563 : 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2563 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2563 - พฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-11-26)

12.00

26/11/2563 : 1.เดือนตุลาคม 2563 ไม่มีการจัดประชุม เนื่องจากรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในท้องที่เขตกรุงเทพมหานคร โดยมีข้อกำหนด ห้ามมิให้ผู้ใดชุมนุมหรือมั่วสุม ณ ที่ใดๆ ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เพื่อชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาข้อมูลโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวางแผนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3231

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3231

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-2001

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

0 / 0
3
100.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **