ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50020000-3232

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางลักษณา มิตรประกอบโชค (0 2282 4196)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

"ผู้สูงอายุ" คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีคุณค่า มีศักยภาพ มีศักดิ์ศรี สมควรได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมของชุมชนท้องถิ่น ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ทรงภูมิปัญญาในด้านต่างๆ อาทิ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านหัตถกรรม หัตถศิลป์ สิ่งประดิษฐ์ การทำอาหาร หากได้รวบรวมเพื่อเป็นคลังปัญญาผู้สูงอายุ ภูมิปัญญาเหล่านี้ก็จะไม่สูญหาย สามารถอนุรักษ์ศิลปะท้องถิ่น ต่อยอดองค์ความรู้และถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่หรือชุมชนต่อไป ผู้สูงอายุจะเกิดความภาคภูมิใจ ชุมชนจะได้รับประโยชน์ ก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาสังคมอย่างบูรณาการ ส่งผลให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ทางสังคมและวัฒนธรรมไทย

50021000/50021000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความสามารถอย่างมีคุณภาพ 2. เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น 3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในพื้นที่เขตให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่เขต เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 2. เชิญผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-01-26)

100.00

26/01/2564 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการธนาคารสมอง ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว ณ ลานโครงการชัยพัฒนาประชาเกษม (มูลนิธิชัยพัฒนา) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และได้ชดใชเงินยืมเรียบร้อยแล้ว จำนวน 10,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-12-25)

80.00

25/12/2563 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการธนาคารสมอง ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว ณ ลานโครงการชัยพัฒนาประชาเกษม (มูลนิธิชัยพัฒนา) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย อยู่ระหว่างขออนุมัติชดใช้เงินยืม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-26)

20.00

26/11/2563 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการธนาคารสมอง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ลานโครงการชัยพัฒนาประชาเกษม (มูลนิธิชัยพัฒนา) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3232

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3232

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-2001

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

0 / 0
3
100.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **