ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี 2564 : 50020000-3236

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวทิพการ ทวีคูณ เบอร์โทร 6425

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบต่องานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเริ่มโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ปี พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืชสื่อถึงกันทั่วประเทศ โดยมีการดำเนินงาน 8 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 2) กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 3) กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 4) กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 5) กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 6) กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุกรรมพืช 7) กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 8) กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ ร่วมสนองพระราชดำริในปี พ.ศ. 2546 โดยกำหนดพื้นที่เขตจอมทองเป็นเขตนำร่องต่อมามอบหมายให้สำนักพัฒนาสังคมรับผิดชอบการดำเนินโครงการ ปี พ.ศ. 2549 ได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ และขยายพื้นที่การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชครอบคลุม 50 สำนักงานเขต และ พ.ศ. 2552 มอบหมายให้สำนักการศึกษาดำเนินกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

50020700/50020700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน - เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ - โรงเรียนที่เคยได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริและเกียรติบัตร จำนวน 1 โรงเรียน (โรงเรียนวัดคณิกาผล) ด้านคุณภาพ - โรงเรียนที่เคยได้รับงบประมาณสนับสนุนมีวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างเพียงพอและเหมาะสม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-22)

100.00

22/09/2564 : ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินไปแล้ว 16,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-26)

100.00

26/08/2564 : ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินไปแล้ว 16,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-07-29)

100.00

29/07/2564 : ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินไปแล้ว 16,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-06-29)

100.00

29/06/2564 : ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินไปแล้ว 16,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-05-25)

100.00

25/05/2564 : ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินไปแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-04-27)

35.00

27/04/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์โครงการระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-26)

30.00

26/03/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์โครงการระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-25)

25.00

เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์โครงการระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-26)

20.00

26/01/2564 : เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์โครงการระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-28)

15.00

28/12/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์โครงการระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

10.00

26/11/2563 : เตรียมแผนงานและดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์โครงการระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3236

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3236

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-2001

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

0 / 0
3
100.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **