ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50020000-3238

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางศศิเพ็ญกานต์ ทรงวรานนท์ (0 2282 4196)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชน และการพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากมีความเกี่ยวพันและเป็นความต้องการของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เป็นส่วนใหญ่ จึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งลานกีฬาสำหรับประชาชนกระจายอยู่ในชุมชนทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เสริมสร้างพลานามัย นันทนาการและจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม เพื่อการพัฒนาและจัดระเบียบชุมชนของตนเองให้น่าอยู่ และนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างทางเลือกแก่ประชาชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ โดยได้กำหนดให้โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา เป็นโครงการตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีลานกีฬาจำนวน ๙ ลาน การดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาในปัจจุบันอยู่ในระยะการพัฒนาและการปรับปรุงในด้านกายภาพ การบริหารจัดการ และการจัดกิจกรรม เพื่อยกระดับลานกีฬาให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนาลานกีฬาให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง พร้อมทั้งให้สโมสรกีฬาเขตเป็นองค์กรขับเคลื่อน ในการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา ส่งผลให้การพัฒนาด้านการกีฬาของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีความเจริญก้าวหน้าและลานกีฬามีมาตรฐานยิ่งขึ้น สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกีฬาดังกล่าว และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ จึงให้การสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของสโมสรกีฬาและลานกีฬา โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสโมสรกีฬา และจัดให้มีอาสาสมัครลานกีฬาเพื่อช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และประชาชน ในกิจกรรมด้านกีฬาของสำนักงานเขต

50021000/50021000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาอย่างสร้างสรรค์ มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน รวมทั้งเป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัว 2. เพื่อการจัดระเบียบ และสร้างสิ่งแวดล้อมชุมชนให้น่าอยู่ 3. เพื่อให้เกิดประชาคมลานกีฬา นำสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างมีพัฒนาการในการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมกีฬาเขตพื้นที่ 4. เพื่อให้เป็นการพัฒนาและยกระดับลานกีฬากรุงเทพมหานคร ให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นและเกิดเป็นรูปธรรม โดยการพัฒนาเป็นศูนย์ฝึกกีฬาชุมชน 5. เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมกีฬาของสำนักงานเขต 6. เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านลานกีฬาและกิจกรรมสโมสรกีฬาป้อมปราบศัตรูพ่ายอย่างต่อเนื่อง 7. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเกี่ยวกับการกีฬาของสำนักงานเขต

เป้าหมายของโครงการ

1. ดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมลานกีฬา โดยจัดจ้างอาสาสมัครลานกีฬาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการเล่นกีฬาประจำลานกีฬาในพื้นที่เขต จำนวน 2 คน โดยให้ปฏิบัติงานทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.00 – 20.00 น. (วันละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง) ค่าตอบแทนวันละ 360.-บาท/คน รวม 365 วัน (2 คน x 360.-บาท x 365 วัน) เป็นเงิน 262,800.-บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 2. ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาป้อมปราบฯ สัมพันธ์ ต้านยาเสพติด เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ณ สนามลานกีฬาบริเวณพื้นที่เขตและใกล้เคียง โดยกำหนดการแข่งขันในระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2563 3. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับลานกีฬา ในเดือน กุมภาพันธ์ 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-23)

100.00

23/09/2564 : 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนกันยายน 2564 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 20,160.-บาทและอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนตุลาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-08-24)

85.00

24/08/2564 : 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 23,2040.-บาท และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนกันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-07-22)

60.00

1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 23,2040.-บาท และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-06-25)

55.00

25/06/2564 : 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 23,2040.-บาท และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-05-25)

50.00

25/05/2564 : 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนเมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 20,976.-บาท และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-26)

40.00

26/04/2564 : 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 42,480.-บาท และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนเมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2021-03-25)

37.00

25/03/2564 : เดือนกุมภาพันธ์ไม่ได้เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ เนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขระเบียบค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเตรียมจัดกิจกรรมกีฬาป้อมปราบฯสัมพันธ์ ในเดือนพฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-25)

35.00

25/02/2564 : 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนมกราคม 2564 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 22,990.-บาทและอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และมีการเลื่อนจัดกิจกรรมป้อมปราบสัมพันธ์ฯ ออกไปยังไม่มีกำหนด เนื่องจากสนามที่จะใช้ในการแข่งขันยังไม่พร้อมใช้งาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-26)

30.00

26/01/2564 : 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนธันวาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 23,436.-บาทและอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนมกราคม 2563 และอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวดที่ 2 เพื่อจัดกิจกรรมกีฬาป้อมปราบฯสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2020-12-25)

21.00

25/12/2563 : 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 22,032.-บาท และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

10.00

26/11/2563 : 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 22,766.-บาทและอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาข้อมูลโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวางแผนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจ้างอาสาสมัครลานกีฬาเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน ตุลาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3238

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3238

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-2001

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

0 / 0
3
100.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **