ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย : 50020000-3240

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางศศิเพ็ญกานต์ ทรงวรานนท์ (0 2282 4196)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ การส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จึงมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหาสถานที่สำหรับให้ประชาชนออกกำลังกาย ซึ่งสำนักงานเขตก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องรับนโยบายด้วยเช่นเดียวกัน ในส่วนของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีลานกีฬาในความรับผิดชอบจำนวน 9 ลาน ซึ่งแต่ละลานจะมีคณะกรรมการบริหารดูแลสมาชิก รวมไปถึงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ร่วมกับสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายอย่างสม่ำเสมอและในแต่ละลานก็จะมีสมาชิกมาออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากลานกีฬายังขาดแคลนอุปกรณ์สำหรับให้บริการประชาชน ทำให้ประชาชนขาดโอกาสในการออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายของประชาชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัย จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการกีฬาสำหรับประชาชนขึ้น

50021000/50021000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกายและการพัฒนาตนเองในทางสร้างสรรค์ และห่างไกลจากอบายมุขทุกประเภท 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนทั่วไป 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี มีระเบียบวินัย 4. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เขต

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมการออกกำลังกายประเภทการเต้นแอโรบิคให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 เวลา 17.00 – 18.00 น. ณ ชุมชนศุภมิตร 2 แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 246 วัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-23)

100.00

23/09/2564 : สถานที่ไม่เอื้ออำนวย ในการเว้นระยะห่างในการเต้นแอโรบิก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-08-24)

85.00

24/08/2564 : สถานที่ไม่เอื้ออำนวย ในการเว้นระยะห่างในการเต้นแอโรบิก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-07-22)

45.00

22/07/2564 : สถานที่ไม่เอื้ออำนวย ในการเว้นระยะห่างในการเต้นแอโรบิก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-06-25)

40.00

25/06/2564 : สถานที่ไม่เอื้ออำนวย ในการเว้นระยะห่างในการเต้นแอโรบิก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-05-25)

35.00

25/05/2564 : สถานที่ไม่เอื้ออำนวย ในการเว้นระยะห่างในการเต้นแอโรบิก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-04-26)

30.00

26/04/2564 : สถานที่ไม่เอื้ออำนวย ในการเว้นระยะห่างในการเต้นแอโรบิก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2021-03-25)

27.00

25/03/2564 : สถานที่ไม่เอื้ออำนวยการในการเว้นระยะห่างในการเต้นแอโรบิก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-25)

25.00

25/02/2564 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการชะลอการจ้างผู้นำแอรโรบิก เนื่องจากมีมาตรการป้องกัน COVID-19 และสถานที่ไม่เอื้ออำนวยการในการเว้นระยะห่างในการเต้นแอโรบิกได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2021-01-26)

24.00

26/01/2564 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการชะลอการจ้างผู้นำแอรโรบิก เนื่องจากมีมาตรการป้องกัน COVID-19 และสถานที่ไม่เอื้ออำนวยการในการเว้นระยะห่างในการเต้นแอโรบิก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-25)

15.00

25/12/2563 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการหาผู้รับจ้างผู้นำกิจกรรมการออกกำลังกาย (แอโรบิค) ณ ชุมชนศุภมิตร 2 แขวงวัดโสมนัส กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2020-11-26)

13.00

26/11/2563 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการหาผู้รับจ้างผู้นำกิจกรรมการออกกำลังกาย (แอโรบิค) ณ ชุมชนศุภมิตร 2 แขวงวัดโสมนัส กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาข้อมูลโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวางแผนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3240

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3240

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-2001

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

0 / 0
3
100.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **