ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย : 50020000-3262

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวกฤษณา ทิพย์สัจจะธรรม โทร.1647-8 หรือ 0 2281 3965

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญได้แก่ การตรวจสอบเหตุรำคาญ เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมหรืออนามัยสิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน เช่น ปัญหาเสียงดังรบกวน กลิ่นเหม็น การเลี้ยงและปล่อยสัตว์ แมลงและสัตว์นำโรค ซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อนรำคาญในเวลาเย็น/กลางคืน หรือยามวิกาล การปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในภาวะวิกฤติ ฉุกเฉิน เร่งด่วน เช่น การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค การตรวจสอบ ควบคุมจัดการ และตอบโต้เหตุฉุกเฉินหรืออุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เป็นต้น การปฏิบัติงานสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค ในกรณีจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การตรวจวัดคุณภาพตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย การปฏิบัติงานกรณีเร่งด่วนตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การดำเนินงานทั้งในส่วนของพันธกิจกรุงเทพมหานคร และบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาด ปลอดภัย ปี 2564 ขึ้น ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวในข้างต้น

50020400/50020400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อส่งเสริมการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยของสถานประกอบกิจการให้มีสภาวะสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่ดี 2 เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและสุขลักษณะรวมทั้งด้านอาชีวอนามัยของสถานประกอบกิจการ 3 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ของสถานประกอบการและประชาชนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 4 เพื่อส่งเสริมให้สถานที่สาธารณะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ สถานประกอบกิจการและประชาชนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง 5 เพื่อพัฒนาความรู้ของบุคลากรนักวิชาการสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยให้ทันต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความพร้อมต่อการแก้ไขปัญหา ที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัญหาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 6 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ชุมชน และประชาชนทั่วไป

เป้าหมายของโครงการ

1.ร้อยละ 80 ของสถานประกอบกิจการ ได้รับการตรวจสอบแนะนำปรับปรุงด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เพื่อปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยอย่างถูกต้อง 2. ร้อยละ 80 ของสถานที่สาธารณะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ สถานประกอบกิจการได้รับการตรวจสอบแนะนำ ตรวจเตือน ให้ปฏิบัติตามประกาศกฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในพื้นที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๔ ประชาชนได้รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยขั้นวิกฤต%
๑.๖.๔.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-31)

100.00

31/08/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-07-30)

100.00

30/07/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-06-28)

95.00

28/06/2564 : สรุปผลการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-05-27)

90.00

27/05/2564 : ดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-04-28)

85.00

28/04/2564 : ดำเนินการตามแผนปฏิบัติบัติงานนอกเวลาราชการ ในการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-04-01)

80.00

01/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-03-31)

75.00

31/03/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-02-25)

60.00

25/02/2564 : อยู่ระหว่างปฏิบัติงานตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-01-26)

50.00

26/01/2564 : ดำเนินกิจกรรมการตรวจสิ่งแวดล้อมนอกเวลาราชการและเบิกจ่ายงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-25)

30.00

25/12/2563 : อยู่ในช่วงลงตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในเดือนธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2020-11-25)

9.00

25/11/2563 : แผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้รับการอนุมัติเรียบยร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ แผนปฏิบัติงานของกิจกรรมและขออนุมัติบุคคลปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กิจกรรมการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมนอกเวลาราชการ
:50%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมในการดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตาม พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 นอกเวลาราชการ
:35%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดตามผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3262

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3262

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-0820

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
20.00

0 / 0
3
39.76

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **