ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย : 50020000-3266

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2564)

95

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95

นางสาวภัทิรา เพ็งจันทร นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ โทร./โทรสาร 0 2281 3965 หรือ 6417-8

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดทิศทางตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย เป้าหมายที่ 1.6.5 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงมีการออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเพื่อควบคุมและกำหนดหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะพื้นฐาน สำหรับผู้ค้าอาหารมาตรการในการตรวจสอบ แนะนำ การกำหนดหลักสูตรอบรมด้านการสุขาภิบาลอาหารตลอดจนการมอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกรุงเทพมหานครให้กับผู้ค้าที่ผ่านเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนด แต่การดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดยังคงต้องดำเนินอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการดำเนินงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยในปีที่ผ่านมายังพบผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอยู่จำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในเรื่องอาหารปลอดภัย ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น

50020400/50020400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร 2) เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหาร และในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและเหตุร้องเรียนด้านอาหาร 3) เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย 4) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ องค์กรเอกชน ผู้ประกอบการและประชาชน เพื่อการพัฒนาด้านอาหารปลอดภัยอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

1) การสุ่มตรวจตัวอย่างอาหารไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ ค่าเป้าหมายร้อยละ 90 2) การสุ่มตรวจตัวอย่างอาหารไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค ค่าเป้าหมายร้อยละ 100 3) สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ค่าเป้าหมายร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๔ ประชาชนได้รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยขั้นวิกฤต%
๑.๖.๔.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-31)

95.00

31/08/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :สถานประกอบการร้านอาหารปิดกิจการเนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ตรวจได้ไม่ครบถ้วน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-29)

80.00

29/07/2564 : ตรวจสถานประกอบการฯ

** ปัญหาของโครงการ :- ร้านอาหารในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ปิดกิจการและเลิกกิจการจำนวนมาก เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-29)

70.00

29/06/2564 : อยู่ระหว่างตรวจประเมินรับรองป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-27)

60.00

27/05/2564 : ดำเนินการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-04-27)

48.00

27/04/2564 : อยู่ระหว่างตรวจประเมินรับรองป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2021-04-01)

47.00

01/04/2564 : อยู่ระหว่างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-03-31)

45.00

31/03/2564 : อยู่ระหว่างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2021-02-25)

42.00

25/02/2564 : อยู่ระหว่างตรวจประเมินย่านอาหารปลอดภัย (ตลาดนางเลิ้ง)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-26)

40.00

26/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-25)

30.00

25/12/2563 : อยู่ระหว่างตรวจประเมินรับรองป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัย, ดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อจัดซื้อเคมีภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-30)

20.00

30/11/2563 : อยู่ระหว่างการตรวจประเมินตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการแผนปฏิบัติงานของกิจกรรมและขออนุมัติบุคคลกรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ตรวจประเมินรับรองป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัย
:35%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:แผนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(ค่าอาหารทำการนอกเวลา)
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:แผนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(ค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข)
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:กิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:กิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:กิจกรรมย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-11-18 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-18 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สรุปการดำเนินการรายงาน
:5%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3266

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3266

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-0820

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
20.00

0 / 0
3
39.76

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **