ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50020000-3271

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2564)

95

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95

นายฐิติศักดิ์ เจริญสุข

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่มีประชากรหนาแน่นและมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นหลายด้าน เช่นปัญหามูลฝอยเป็นปัญหาของทุกคนทุกชุมชนในฐานะเป็นผู้ผลิตมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรและมีหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่ให้บริการจัดเก็บในบางพื้นที่ของชุมชนที่อยู่ในตรอก ซอยที่คับแคบ รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าจัดเก็บได้ ต้องใช้แรงงานชักลากมูลฝอย ทำให้มีมูลฝอยตกค้างส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ดังนั้น เพื่อให้การบริการจัดเก็บมูลฝอยมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือที่ดีจากชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

50020600/50020600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมการรับผิดชอบเรื่องการรักษาความสะอาดในการลดและคัดแยกมูลฝอยในชุมชน 2.เพื่อให้ชุมชนมีหน้าที่ในการรวบรวมูลฝอย เพื่อรอการจัดเก็บในจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าทำการเก็บขนมูลฝอยได้

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการในชุมชนเป้าหมาย จำนวน 1 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดโสมนัส

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-23)

100.00

23/09/2564 : เดือนกันยายน 2564 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 จำนวน 2 เดือน 1 ชุมชน คือ ชุมชนวัดโสมนัส เป็นเงิน 4,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-30)

95.00

30/08/2564 : เดือนสิงหาคม 2564 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 1 ชุมชน คือ ชุมชนวัดโสมนัส เป็นเงิน 2,250 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-07-30)

90.00

30/07/2564 : เดือน กรกฎาคม 2564 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 1 ชุมชน คือ ชุมชนวัดโสมนัส เป็นเงิน 2,250 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-29)

80.00

29/06/2564 : เดือน มิถุนายน 2564 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 1 ชุมชน คือ ชุมชนวัดโสมนัส เป็นเงิน 2,250 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-05-31)

75.00

เดือนพฤษภาคม 2564 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวน 1 ชุมชน คือ ชุมชนวัดโสมนัส เป็นเงิน 2,250 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-04-30)

70.00

เดือนเมษายน 2564 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 1 ชุมชน คือ ชุมชนวัดโสมนัส เป็นเงิน 2,250 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-31)

60.00

31/03/2564 : เดือนมีนาคม 2564 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 ชุมชน คือ ชุมชนวัดโสมนัส เป็นเงิน 2,250 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-26)

50.00

เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 1 ชุมชน คือ ชุมชนวัดโสมนัส เป็นเงิน 2,250 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-30)

40.00

1/30/2021 : เดือนมกราคม 2564 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 1 ชุมชน คือ ชุมชนวัดโสมนัส เป็นเงิน 2,250 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-30)

30.00

30/12/2563 : เดือนธันวาคม 2563 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 ชุมชน คือ ชุมชนวัดโสมนัส เป็นเงิน 2,250 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-30)

20.00

30/11/2563 : ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ จำนวน 3 รายการ/ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 1 ชุมชน คือ ชุมชนวัดโสมนัส เป็นเงิน 2,250 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : ประจำเดือนตุลาคม 2563 ขออนุมัติโครงการ/ขออนุมัติงบประมาณ/ดำเนินการจัดหาวัสดุ/ประสานชุมชน/

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3271

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3271

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-2001

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

0 / 0
3
100.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **