ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจัดเก็บไขมัน สะดวก รวดเร็ว ทันใจ : 50020000-3273

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2564)

95

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95

นางสาวเพ็ญพรรณ ห่านตระกูล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีสถานประกอบการ อาทิ ร้านอาหารขนาดใหญ่ ภัตตาคาร ประมาณ 4,100 แห่ง โรงแรม ห้างสรรพสินค้า อาคารชุดห้องเช่าหรือหอพัก ตลาด ประมาณ 4,000 แผงลอยในจุดผ่อนผันอีกประมาณ 10,000 ราย และสถานที่ผลิตอาหาร ขนมปัง ประมาณ 800 แห่ง ซึ่งถือเป็นแหล่งกำเนิดไขมันและน้ำมันใช้แล้ว และพบว่ามีการกำจัดอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น การปล่อยทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ทิ้งปะปนไปกับสิ่งปฏิกูล และทิ้งใส่ถุงดำรวมไปกับขยะทั่วไป เป็นต้น พฤติการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมหลายประการ เช่น น้ำเน่าเสียในลำคลองสาธารณะ เกิดกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคหรือสัตว์นำโรค รวมถึงก่อให้เกิดปัญหาไขมันอุดตันท่อระบายน้ำซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร

50020600/50020600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อบริการเก็บขนไขมันในสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดไขมันและน้ำมันใช้แล้วในพื้นที่เขต 2.เพื่อลดปริมาณไขมันที่จะรั่วไหลลงท่อระบายน้ำและปะปนกับสิ่งปฏิกูล 3.เพื่อลดปัญหาน้ำเน่าเสียในคูคลองและแหล่งเพาะพันธ์ของสัตว์นำโรคและเชื้อโรค 4.เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีสถานประกอบการไม่ต้องนำไขมันใส่ถุงทิ้งรวมกับขยะทั่วไป

เป้าหมายของโครงการ

สถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดไขมันและน้ำมันใช้แล้ว เช่น โรงแรม ศูนย์การค้า หอพัก ตลาด ร้านค้า และแผงลอยในจุดผ่อนผันในพื้นที่เขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-23)

100.00

23/09/2564 : ประจำเดือน กันยายน 2564 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 29 ราย ปริมาณ 34.00 ลบ.ม. จำนวนเงิน 8,550 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-30)

95.00

30/08/2564 : ประจำเดือน สิงหาคม 2564 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 21 ราย ปริมาณ 26.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 6,650 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-07-30)

90.00

30/07/2564 : ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 44 ราย ปริมาณ 51.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 12,950 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-29)

80.00

29/06/2564 : ประจำเดือน มิถุนายน 2564 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 27 ราย ปริมาณ 49.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 12,400 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-05-31)

75.00

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 45 ราย ปริมาณ 52.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 13,250 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-04-30)

70.00

ประจำเดือนเมษายน 2564 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 71 ราย ปริมาณ 76 ลบ.ม. จำนวนเงิน 19,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-31)

60.00

31/03/2564 : ประจำเดือนมีนาคม 2564 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 82 ราย ปริมาณ 102 ลบ.ม. จำนวนเงิน 25,600 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-26)

50.00

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 75 ราย ปริมาณ 93 ลบ.ม. จำนวนเงิน 23,300 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-30)

40.00

1/30/2021 : ประจำเดือนมกราคม 2564 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 63 ราย ปริมาณ 93.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 23,400 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-30)

30.00

30/12/2563 : ประจำเดือนธันวาคม 2563 จัดเก็บไขมันได้ จำนวน 108 ราย ปริมาณ 114.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 28,700 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-30)

20.00

30/11/2563 : ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและจัดเก็บไขมันได้ จำนวน 59 ราย ปริมาณ 82.50 ลบ.ม. จำนวนเงิน 20,650 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : ประจำเดือนตุลาคม 2563 อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและจัดเก็บไขมันได้ จำนวน 70 ราย ปริมาณ 101 ลบ.ม. จำนวนเงิน 25,350 บาท ประเภทโรงแรม/ห้างสรรพสินค้า/ร้านจำหน่ายอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3273

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3273

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-2003

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บไขมันส่งโรงงานกำจัดและแปรรูปไขมันตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 102

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
45.20

0 / 0
3
78.91

0 / 0
4
102.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **