ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมตามแผนการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย : 50020000-3279

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายนราธิป โกตน เบอร์โทร 6409

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนและสถานประกอบการจำนวนมาก จำเป็นต้องได้รับการฝึกซ้อม เทคนิคและความรู้ในการเตรียมพร้อมรับมือต่อการเกิดอัคคีภัย ประกอบกับการมีกลุ่มอาสาสมัครที่มีความรู้เฉพาะด้านในการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยลดความเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้น

50020100/50020100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างทันท่วงที 2. เพื่อให้แต่ละองค์กรที่เกี่ยวข้องรับรู้ถึงภารกิจหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยของตนเองอย่างชัดเจน 3. เพื่อสร้างการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ ยามเกิดเหตุอัคคีภัย

เป้าหมายของโครงการ

เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถประสานงานกันให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-31)

100.00

31/08/2564 : ร่วมดำเนินการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยกับหน่วยงานภายในพื้นที่เขตและสถานีดับเพลิงใกล้เคียง

** ปัญหาของโครงการ :ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยภายในหน่วยงานได้

** อุปสรรคของโครงการ :ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยภายในหน่วยงานได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-30)

70.00

30/07/2564 : สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้หลายหน่วยงานต้องเลื่อนแผนการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยออกไป

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้หลายหน่วยงานต้องเลื่อนแผนการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยออกไป

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้หลายหน่วยงานต้องเลื่อนแผนการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยออกไป

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-30)

70.00

30/06/2564 : อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานภายนอกเพื่อร่วมดำเนินการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-31)

60.00

31/05/2564 : อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานภายนอกเพื่อร่วมดำเนินการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้หลายหน่วยงานต้องเลื่อนแผนการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยออกไป

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้หลายหน่วยงานต้องเลื่อนแผนการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยออกไป

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-30)

50.00

30/04/2564 : อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานภายนอกเพื่อร่วมดำเนินการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้หลายหน่วยงานต้องเลื่อนแผนการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยออกไป

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-31)

40.00

31/03/2564 : อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานภายนอกเพื่อร่วมดำเนินการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-28)

30.00

2/28/2021 : อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานภายนอกเพื่อร่วมดำเนินการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-29)

25.00

29/01/2564 : อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานภายนอกเพื่อร่วมดำเนินการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-30)

20.00

12/30/2020 : ดำเนินการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยร่วมกับโรงพยาบาลกว๋องสิว เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 และโรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

30/11/2563 : อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานภายนอกเพื่อรวมดำเนินการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำแผนงานโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3279

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3279

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-2001

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

0 / 0
3
100.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **