ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด : 50030000-3356

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางแสงหล้า แผ่นสุวรรณ์ โทร. 7157

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชน และเป็น ภัยต่อความมั่นคงของประเทศ สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงเป็นพื้นที่การค้าและแพร่ระบาด มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติด เป็นพื้นที่พักรอเพื่อกระจายยาเสพติดไปยังกลุ่มเครือข่ายผู้ค้า ในพื้นที่ และเป็นทางลำเลียงผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆ โดยกลุ่มผู้ค้าใช้บ้านเช่า ทาวน์เฮาส์ หรืออาคารชุดสำหรับการกระจายยาเสพติดในพื้นที่ จากข้อมูลมิติในเชิงพื้นที่ดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่ประชาชนในชุมชนต้องช่วยกันดูแล สอดส่องและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชนเพิ่มมากขึ้น กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งมุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อสังคม ชุมชนโดยใช้กลไก “ประชารัฐ”.ประกอบกับนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรุงเทพมหานคร ที่ถือว่าปัญหายาเสพติดเป็นมาตรการสำคัญ และเป็นนโยบายหลักด้านมหานครแห่งความปลอดภัยซึ่งหน่วยงานต้องดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20.ปี (พ.ศ..2556.-.2575).กำหนดให้มีอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด จำนวนไม่ต่ำกว่า 65,728.คน เพื่อให้เกิดความสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกรุงเทพฯ ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดที่ผ่านการอบรม จำนวน 12,527 คน เพื่อเป็นเครือข่ายในการปฏิบัติงานเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด การค้นหาติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด การให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงต้องมีการสนับสนุนการดำเนินงาน และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครือข่ายที่สำคัญในการป้องกัน แก้ไขและเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพในชุมชนต่อไป

50030100/50030100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

เป้าหมายของโครงการ

1 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เขตสัมพันธวงศ์ เฉพาะอาสาฯรายเดิม จำนวน 126 คน 2 จัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ ของอาสาสมัครรายใหม่และรายเก่า รวมจำนวน 143 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-21)

100.00

21/09/2564 : ดำเนินโครงการและดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-30)

95.00

30/08/2564 : อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-07-30)

30.00

30/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเอสารเพื่อทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-24)

70.00

24/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเอสารเพื่อทำการเบิกจ่ายงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-28)

60.00

28/05/2564 : ขณะนี้อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-30)

50.00

30/04/2564 : จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดแล้ว 1 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-03-30)

45.00

30/03/2564 : ดำเนินการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยแลยาเสพติด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-25)

40.00

25/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-01-28)

35.00

28/01/2564 : อยู่​ระหว่างประชาสัมพันธ์​และรับสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-29)

25.00

29/12/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ ของอาสาสมัครรายใหม่และรายเก่า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

10.00

26/11/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลโครงการและจัดทำโครงการพร้อมเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและ ขอจัดสรรงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินโครงการเสนอผู้อำนวยการ ศป.ปส.เขต สัมพันธวงศ์ และสำนักอนามัย
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3356

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3356

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-893

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 88

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
88.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **