ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ : 50030000-3359

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 7184

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งยังคงมีปัญหาด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากสภาพการหางานทำยากและมีโอกาสตกงานสูง และคนที่ทำงานหลายคนกำลังทำงานในภาวะที่ไม่ได้รับค่าแรงเพียงพอ คนที่ยากจนที่สุดไม่สามารถอยู่รอดได้โดยปราศจากรายได้แม้เพียงช่วงเวลาสั้นๆ เนื่องจากไม่มีความมั่นคงของสังคมรองรับ อย่างไรก็ตามหลายคนสามารถพึ่งพาการสนับสนุนของชุมชนหรือครอบครัวได้ แต่ระบบเช่นนี้กำลังแตกสลายอย่างรวดเร็ว ทางเลือกในการแก้ปัญหาการว่างงาน หรือผู้ที่มีรายได้ไม่เพียงพอคือหันมาประกอบกิจการของตนเองหรือหาอาชีพเสริม จึงจำเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องกำหนดแนวทางหรือมาตรการเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมในรูปแบบต่าง ๆ และยุทธศาสตร์การพัฒนาประการหนึ่งคือ การสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชน โดยให้ประชาชนในชุมชน มีรายได้และการประกอบอาชีพอย่างมั่นคง สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ในฐานะหน่วยงานปฏิบัติของกรุงเทพมหานครที่มีหน้าที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ตามศักยภาพจึงได้กำหนดจัดโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน

50031000/50031000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะทางอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุและประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ ๒.๒ เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุและประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

เป้าหมายของโครงการ

ผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุและประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ จำนวน 100 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-01)

100.00

01/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-07-30)

100.00

30/07/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-06-29)

100.00

29/06/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-05-28)

100.00

28/05/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-04-29)

100.00

29/04/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-03-31)

80.00

31/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการฝึกอบรมและเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-25)

40.00

25/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-01-27)

32.00

27/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-12-29)

24.00

29/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-27)

16.00

27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-30)

8.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ/เตรียมการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:0%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลและรายงาน
:0%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3359

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3359

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-893

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 88

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
88.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **