ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50030000-3360

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 7184

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์รวมความเจริญด้านต่างๆของประเทศเป็นเหตุจูงใจให้ประชาชนอพยพ จากต่างจังหวัดเข้ามาศึกษาหรือหางานทำ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญหาความแออัดคับคั่ง จำนวนประชากรสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเกินขีดความสามารถของรัฐที่จะจัดให้บริการได้อย่างทั่วถึงประชาชนที่ยากจนต้องอาศัย ในบริเวณที่มีสภาพความเป็นอยู่ต่ำกว่ามาตรฐาน กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเรื่องการพัฒนาชุมชนให้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติโดยอาศัยหลักการและวิธีการพัฒนาชุมชนเป็นแนวทางดำเนินงานตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกรรมการชุมชน และมีการเลือกตั้งกรรมการชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนในการพัฒนาชุมชน ประสานงาน และร่วมกับหน่วยราชการ องค์กร และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่จะก่อประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนรวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน ซึ่งกรุงเทพมหานคร ได้ออกระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

50031000/50031000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชน 2. เพื่อกระตุ้นให้ผู้นำชุมชนและกลุ่มประชาคมต่างๆได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 3. เพื่อให้ผู้นำชุมชนทำหน้าที่ประสานงานภายในชุมชนและติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการ และเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

เป้าหมายของโครงการ

ชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 จำนวน 17 ชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-20)

100.00

20/09/2564 : รวบรวมเอกสารและเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนสิงหาคม และกันยายน 2564 แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-09-01)

90.00

30/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนกรกฎาคม 2564 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเดือนสิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-30)

80.00

30/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนมิถุนายน 2564 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเดือนกรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2021-06-29)

72.00

29/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนพฤษภาคม 2564 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเดือนมิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไมมี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2021-05-28)

64.00

28/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนเมษายน 2564 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเดือนพฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2021-04-29)

56.00

29/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนมีนาคม 2564 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเดือนเมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-03-31)

48.00

31/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเดือนมีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-25)

40.00

25/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนมกราคม 2564 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเดือนกุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-01-27)

32.00

27/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนธันวาคม 2563 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเดือนมกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-12-29)

24.00

29/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเดือนธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-27)

16.00

27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนตุลาคม 2563 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเดือนพฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-30)

8.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนตุลาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเบิกจ่าย
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประเมินผลการดำเนินงานและรายงานผล
:0%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3360

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3360

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-893

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 88

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
88.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **