ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย : 50030000-3361

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2564)

56

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 56

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 7184

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมจัดตั้งลานกีฬา สำหรับให้เยาวชน และประชาชนใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เสริมสร้างพลานามัย จัดกิจกรรมกีฬานันทนาการ แหล่งเรียนรู้ และกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างทางเลือกใหม่ของการใช้ชีวิตวันหยุดตลอดจนเพื่อการพัฒนาและจัดระเบียบชุมชนของตนเองให้น่าอยู่ นอกเหนือจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาอีกหลายด้าน เช่น การป้องกันยาเสพติดในชุมชนปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความสามัคคีใน หมู่คณะ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาด้านกิจกรรมการกีฬาที่ยั่งยืนสืบต่อไป

50031000/50031000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ในพื้นที่ โดยการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค รำมวยจีน และโยคะ 2. เพื่อให้เกิดประชาคมลานกีฬา นำสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3. เพื่อสนับสนุนโครงการลานกีฬาของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดให้มีการฝึกสอนเต้นแอโรบิค ณ ลานกีฬาหน้าสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์, ลานกีฬาโรงเรียนมหาวีรานุวัตร, บริเวณศาลเจ้าไท้ฮัว, บริเวณซอยภานุรังษี, บริเวณศาลเจ้า เล่งบ๊วยเอี๊ยะ, บริเวณหน้าธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาสามแยก และบริเวณสวนสมเด็จพระธีรญาณมุนี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน 2. จัดให้มีการฝึกสอนโยคะ ณ โรงเรียนวัดปทุมคงคา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 25 คน 3. จัดให้มีการฝึกสอนรำมวยจีนสำหรับผู้สูงอายุ ณ ลานกีฬาหน้าสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และบริเวณศาลเจ้าไท้ฮัว โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2021-09-20)

56.00

30/08/2564 : ไม่สามรถดำเนินการต่อได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 20/09/2564 : ไม่สามรถดำเนินการต่อได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2021-07-30)

56.00

30/07/2564 : ชะลอการเบิกจ่ายค่าวิทยากรเดือนกรกฎาคม เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2021-06-29)

56.00

29/06/2564 : ชะลอการเบิกจ่ายค่าวิทยากรเดือนมิถุนายน เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2021-05-28)

56.00

28/05/2564 : ชะลอการเบิกจ่ายค่าวิทยากรเดือนพฤษภาคม เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2021-04-29)

56.00

29/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าสนับสนุนวิทยากรประจำเดือนเมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-03-31)

48.00

31/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าสนับสนุนวิทยากรประจำเดือนมีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-25)

40.00

25/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าสนับสนุนวิทยากรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-01-29)

32.00

29/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าสนับสนุนวิทยากรประจำเดือนมกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-12-29)

24.00

29/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าสนับสนุนวิทยากรประจำเดือนธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-27)

16.00

27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าสนับสนุนวิทยากรประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-30)

8.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าสนับสนุนวิทยากรประจำเดือนตุลาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการกิจกรรมฝึกสอนเต้นแอโรบิค
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการกิจกรรมฝึกสอนโยคะ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการกิจกรรมฝึกสอนรำมวยจีนสำหรับผู้สูงอายุ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลและรายงาน
:0%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3361

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3361

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-893

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 88

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
88.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **