ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50030000-3362

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 7184

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร โดยการนำผู้ที่เกษียณอายุราชการจากภาครัฐและเอกชนที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบความสำเร็จเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ โดยไม่หวังผลตอบแทนในการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จึงได้จัดทำโครงการเพื่อคัดเลือกภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าให้คงอยู่ในท้องถิ่นต่อไป

50031000/50031000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดให้กับประชาชนในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ 2. เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุต่อสาธารณชน 3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมคลังสมอง และภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

เป้าหมายของโครงการ

ส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์และเป็นข้อมูลในการสืบค้นภูมิปัญญาอันหลากหลายสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-20)

100.00

31/08/2564: ดำเนินการแล้วเสร็จ 20/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-07-30)

100.00

30/07/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-06-29)

100.00

29/06/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-05-28)

100.00

28/05/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2021-04-29)

56.00

29/04/2564 : จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดให้กับประชาชนในพื้นที่เขตสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 และอยู่ระหว่างประเมินความพึงพอใจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-03-31)

48.00

31/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารการจัดกิจกรรมและเตรียมวัสดุอุปกรณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-25)

40.00

25/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารการจัดกิจกรรมและคัดเลือกวุฒิอาสา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-01-29)

32.00

29/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารการจัดกิจกรรมและคัดเลือกวุฒิอาสา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-12-29)

24.00

29/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารการจัดกิจกรรมและคัดเลือกวุฒิอาสา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-30)

16.00

30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารการจัดกิจกรรมและคัดเลือกวุฒิอาสา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-30)

8.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการคัดเลือกวุฒิอาสาและประสานข้อมูลเพื่อจัดทำนิทรรศการ
:0%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
:0%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดนิทรรศการ
:0%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลและรายงาน
:0%
เริ่มต้น :2021-04-16 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-16 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3362

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3362

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-893

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 88

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
88.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **