ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร : 50030000-3363

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 7184

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความเจริญของประเทศไทย มีประชากรอาศัยจำนวนมาก ทั้งที่เป็นคนกรุงเทพมหานครโดยกำเนิด หรือผู้ย้ายถิ่นฐานมาจากภาคต่างๆ ของประเทศ รวมทั้งชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวหรือประกอบอาชีพในประเทศไทย ส่งผลให้คนไทยที่ยังขาดจุดยึดเหนี่ยวทางค่านิยมและเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น เปิดรับกระแสวัฒนธรรม เทคโนโลยี และอารยธรรมใหม่ๆ โดยอาจจะไม่ได้นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและวิถีชีวิตของตน ทำให้ขาดความภาคภูมิใจและขาดความเชื่อถือในภูมิปัญญาตามวิถีไทย พื้นที่ของเขตสัมพันธวงศ์ก็เป็นพื้นที่แห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประชากร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชากรที่อาศัยในท้องถิ่นและผู้สนใจ ได้หวงแหนและตระหนักถึงความสำคัญของค่านิยมและเอกลักษณ์ท้องถิ่น ดังนั้น การจัดแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตท้องถิ่นและภูมิกำเนิด น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันกระบวนการเรียนรู้ให้ตระหนักถึงคุณค่ารากฐานของสังคม เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

50031000/50031000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูล ประวัติศาสตร์ความเป็นมา วิถีชีวิต ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น 2. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น และตระหนักถึงคุณค่าที่จะรักษาไว้ให้คงอยู่ 3. เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับชุมชน และเป็นคลังปัญญาของคนในท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป 4. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ 5. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและส่งเสริมการสร้างศักยภาพให้แก่อาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง 6. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่น

เป้าหมายของโครงการ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น มีความพร้อมในการรองรับการเข้าเยี่ยมชมของประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้สนใจทั่วไป โดยให้มีการบริหารจัดการและดูแลรักษาทางด้านสถานที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และจัดกิจกรรมพิเศษ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-20)

100.00

30/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนอาสาสมัครประจำเดือนสิงหาคม 2564 20/09/2564 : เบิกจ่ายค่าสนับสนุนอาสาสมัครประจำเดือนกันยายน 2564 แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-30)

80.00

30/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนอาสาสมัครประจำเดือนกรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2021-06-30)

72.00

30/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนอาสาสมัครประจำเดือนมิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2021-05-28)

64.00

28/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนอาสาสมัครประจำเดือนพฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2021-04-29)

56.00

29/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนอาสาสมัครประจำเดือนเมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-03-31)

48.00

31/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนอาสาสมัครประจำเดือนมีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-25)

40.00

25/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนอาสาสมัครประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-01-28)

32.00

28/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนอาสาสมัครประจำเดือนมกราคม 2564 และเบิกจ่ายวัสดุทำความสะอาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-12-29)

24.00

29/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนอาสาสมัครประจำเดือนธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-30)

16.00

30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนอาสาสมัครประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-30)

8.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนอาสาสมัครประจำเดือนตุลาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จ้างอาสาสมัคร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดหาวัสดุทำความสะอาด
:0%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดกิจกรรมพิเศษ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลและรายงาน
:0%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3363

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3363

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-893

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 88

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
88.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **