ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส : 50030000-3364

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 7184

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาการกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี การทอดทิ้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ แม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจะเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา แต่ก็ยังไม่สามารถบรรลุผลในทางปฏิบัติได้ดีเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา การขาดจิตสำนึกที่ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องแก้ไข รวมทั้งการไม่รู้หรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งการให้บริการและการช่วยเหลือของหน่วยงานต่าง ๆ จากเหตุผลดังกล่าว กรุงเทพมหานครจึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสของกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสของกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วถึงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งประชาชนทุกระดับสามารถรับทราบและเข้าถึงบริการ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหน่วยงานรองรับในระดับพื้นที่และกระจายการดำเนินงานไปยังทุกพื้นที่สำนักงานเขต อันจะก่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้ได้รับการปกป้องคุ้มครอง ไม่ตกเป็นเหยื่อของการกระทำรุนแรง สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์จึงจัดตั้งศูนย์บริการระดับเขตและศูนย์รับแจ้งเหตุระดับชุมชนขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 2 คน อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 คนและอาสาสมัครคนพิการประจำสำนักงานเขต จำนวน 1 คน

50031000/50031000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้มีหน่วยงานเป็นศูนย์กลางระดับเขต ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง และให้ข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้เกิดการทำงานครบวงจรและมีเครือข่ายในการประสานงาน 2.2 เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง และการส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิ มีเจตคติที่เหมาะสมและมีทักษะในการแก้ไขความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ หลีกเลี่ยงการเป็นผู้กระทำความรุนแรงและเป็นผู้ถูกกระทำ 2.3 เพื่อสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน และองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 2.4 เพื่อประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อให้บริการด้านสวัสดิภาพ สวัสดิการและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ 2. จ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ ระยะเวลา 12 เดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-20)

100.00

30/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนอาสาสมัครประจำเดือนสิงหาคม 2564 20/09/2564 : เบิกจ่ายค่าสนับสนุนอาสาสมัครประจำเดือนกันยายน 2564 แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-30)

80.00

30/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนอาสาสมัครประจำเดือนกรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2021-06-30)

72.00

30/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนอาสาสมัครประจำเดือนมิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2021-05-28)

64.00

28/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนอาสาสมัครประจำเดือนพฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2021-04-29)

56.00

29/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนอาสาสมัครประจำเดือนเมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-03-31)

48.00

31/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนอาสาสมัครประจำเดือนมีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-25)

40.00

25/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนอาสาสมัครประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-01-28)

32.00

28/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนอาสาสมัครประจำเดือนมกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-12-29)

24.00

29/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนอาสาสมัครประจำเดือนธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-30)

16.00

30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนอาสาสมัครประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-30)

8.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนอาสาสมัครประจำเดือนเดือนตุลาคมคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จ้างอาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จ้างอาสาสมัครช่วยคนพิการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามและประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3364

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3364

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-893

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 88

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
88.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **