ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50030000-3365

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 7184

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมลานกีฬาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับลานกีฬาให้มีมาตรฐานและพัฒนาลานกีฬาให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง โดยมุ่งหวังให้ประชาชนในชุมชนที่มีลานกีฬาอยู่ในพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์จากลานกีฬา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการได้สูงสุด รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการลานกีฬาและสามารถดูแลลานกีฬาด้วยตนเองได้ในที่สุดส่งผลให้การพัฒนาลานกีฬาดังกล่าวนำไปสู่กระบวนการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยกิจกรรมทุกอย่างที่ดำเนินการจะต้องเกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจของทุกฝ่าย รูปแบบพหุภาคีไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ธุรกิจส่วนตัว ประชาชน องค์กรศาสนา สื่อมวลชนตลอดจนประชาคมกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่

50031000/50031000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. สนับสนุนให้เกิดประชาคมลานกีฬา เพื่อนำไปสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2. เพื่อให้สโมสรกีฬาของเขตมีส่วนร่วมในการผลิตนักกีฬาที่มีคุณภาพ 3. เพื่อใช้กิจกรรมกีฬาเป็นเครื่องมือในการลดปัญหาสังคม

เป้าหมายของโครงการ

1. จ้างอาสาสมัครประจำลานกีฬา 2 คน ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 2.จัดแข่งขันกีฬา 2 ชนิดคือ ฟุตบอลชาย 5 คน จำนวน 5 รุ่น และบาสเก็ตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 3.จัดซื้อวัสดุอุปรณ์ใช้สำหรับจัดการแข่งขันกีฬา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-20)

100.00

30/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนอาสาสมัครประจำเดือนสิงหาคม 2564 20/09/2564 : เบิกจ่ายค่าสนับสนุนอาสาสมัครประจำเดือนกันยายน 2564 แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-30)

80.00

30/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนอาสาสมัครประจำเดือนกรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2021-06-30)

72.00

30/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนอาสาสมัครประจำเดือนมิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2021-05-28)

64.00

28/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนอาสาสมัครประจำเดือนพฤษภาคม 2564 และเบิกจ่ายกิจกรรมแข่งขันกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2021-04-29)

56.00

29/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนอาสาสมัครประจำเดือนเมษายน 2564 และจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอลเขตสัมพันธวงศ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-03-31)

48.00

31/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนอาสาสมัครประจำเดือนมีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-25)

40.00

25/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนอาสาสมัครประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-01-28)

32.00

28/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนอาสาสมัครประจำเดือนมกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-12-29)

24.00

29/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนอาสาสมัครประจำเดือนธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-30)

16.00

30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนอาสาสมัครประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-30)

8.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนอาสาสมัครประจำเดือนตุลาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดจ้างอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับแข่งขันกีฬา
:0%
เริ่มต้น :2021-01-15 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-15 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
:0%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลและรายงาน
:0%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3365

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3365

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-893

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 88

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
88.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **