ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง : 50030000-3370

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 7184

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทาน “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เป็นหลักนำทางในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงเพื่อความสุขอย่างยั่งยืนแก่พสกนิกรชาวไทย ซึ่งกรุงเทพมหานครได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการนโยบายด้านเศรษฐกิจโดยกำหนดเป้าหมายที่จะทำให้กรุงเทพเป็นเมืองแห่งความพอเพียง ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายดังกล่าว ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ จึงได้จัดหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่เพื่อให้ความรู้ด้านเงินออมรวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

50031000/50031000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนรู้จักเก็บออม มีวินัยทางการเงิน โดยมีการเก็บออมเงินของครอบครัวเพิ่มขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถบริหารเงินออม รู้จักวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน โดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอันเป็นการช่วยสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจของครอบครัว

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน จำนวน 8 ครั้ง ให้กับข้าราชการและลูกจ้างเขตสัมพันธวงศ์ ผู้นำชุมชน ประชาชน และเยาวชนในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ ครั้งละ 100 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-20)

100.00

30/08/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ 20/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-30)

80.00

30/07/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2021-06-30)

72.00

30/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดกิจกรรม 6 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2021-05-28)

64.00

28/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2021-04-29)

56.00

29/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าวัสดุ และจัดกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-03-31)

48.00

31/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-25)

40.00

25/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-01-29)

32.00

29/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-12-29)

24.00

29/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-30)

16.00

30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-30)

8.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดกิจกรรม
:0%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลและรายงาน
:0%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3370

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3370

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-893

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 88

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
88.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **