ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด : 50030000-3373

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2564)

50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50

ฝ่ายการศึกษา (โทร 7174)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดเป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับ ดูแล บังคับบัญชา ฝึกอบรมและ จัดกิจกรรมต่างๆ ภายในการควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ ผู้นำกลุ่ม หรือรองผู้นำกลุ่มยุวกาชาด ซึ่งนายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดที่ได้รับการ ฝึกอบรม จะมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการที่จะเป็นผู้นำกลุ่มลูกเสือหรือผู้นำกลุ่มยุวกาชาดที่ดี ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนลูกเสือ ยุวกาชาด เป็นการสร้างเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

50030700/50030700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่ดี ตลอดจนสามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนได้รับผิดชอบตามบทบาทของตนเองในฐานะของผู้นำ 3. เพื่อเป็นการพัฒนากิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

คัดเลือกลูกเสือสามัญ จำนวน 40 คน และยุวกาชาดจำนวน 40 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ซึ่งได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรเข้ารับการฝึกอบรม โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือและยุวกาชาดเป็นวิทยากร จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-28)

50.00

28/06/2564 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ระลอกสาม กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษาจึงมีคำสั่งให้ปิดสถานศึกษา และให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แทน ทั้งนี้จะดำเนินการคืนเงินงบประมาณต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ระลอกสาม กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษาจึงมีคำสั่งให้ปิดสถานศึกษา และให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แทน ทั้งนี้จะดำเนินการคืนเงินงบประมาณต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ระลอกสาม กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษาจึงมีคำสั่งให้ปิดสถานศึกษา และให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แทน ทั้งนี้จะดำเนินการคืนเงินงบประมาณต่อไป

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-05-31)

50.00

31/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนถูกสั่งปิดภาคการศึกษา เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid - 19 ระลอกสาม (เลื่อนเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 14 มิ.ย. 64)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-29)

40.00

29/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนักเรียนสอบและปิดภาคการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-30)

35.00

30/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนักเรียนสอบและปิดภาคการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-25)

30.00

25/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการฝึกอบรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-29)

25.00

29/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการดำเนินงานฯ ติดต่อประสานงานด้านสถานที่จัดฝึกอบรม และวิทยากรในการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-23)

20.00

23/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนในสังกัดแต่ละแห่งคัดเลือกสมาชิกลูกเสือสามัญและยุวกาชาดเพือเข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-24)

15.00

24/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนในสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-28)

10.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนและเตรียมการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนและเตรียมการดำเนินงาน
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่ง
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปและประเมินผลโครงการ
:15%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3373

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3373

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-893

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 88

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
88.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **