ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50030000-3374

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายการศึกษา (โทร 7174)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่ง และจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบอีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ จัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน ทั้งค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค และในด้านการจัดการเรียนการสอน แต่สภาพปัจจุบันงบประมาณที่ได้รับ ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยที่ความคาดหวังของผู้ปกครองในการรับบริการของโรงเรียน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียน อันเป็นเหตุให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเหลื่อมล้ำกัน และโรงเรียนได้รับการร้องเรียนเสมอมา

50030700/50030700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน 2 เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐานการศึกษา และดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ : จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนให้กับโรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน คนละ 600.- บาท จำนวน 341 คน ตามสถิติจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ด้านคุณภาพ : โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียน มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกันคุณภาพได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-21)

100.00

21/09/2564 : มีการดำเนินการกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายบางรายการของโครงการนี้ไว้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ On Site ในภาคเรียนที่ 1 ได้ แต่หากในภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ (เรียน On Site ได้) จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขของการกันเงินต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :มีการดำเนินการกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายบางรายการของโครงการนี้ไว้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ On Site ในภาคเรียนที่ 1 ได้ แต่หากในภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ (เรียน On Site ได้) จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขของการกันเงินต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ :มีการดำเนินการกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายบางรายการของโครงการนี้ไว้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ On Site ในภาคเรียนที่ 1 ได้ แต่หากในภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ (เรียน On Site ได้) จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขของการกันเงินต่อไป

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-08-24)

75.00

24/08/2564 : อยู่ในระหว่างขั้นตอนขอดำเนินการกันเหลื่อมปี เนื่องจากมีรายการค่าใช้จ่าย (ค่าชุดลูกเสือ ชุดพละ ฯลฯ) ที่ไม่สามารถทำการเบิกจ่ายได้ เหตุจากการที่โรงเรียนไม่สามารถทำการเรียนการสอนแบบ On Site ได้ (โรงเรียนปิด) แต่ถ้าในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย โรงเรียนสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวก็จะสามารถดำเนินการได้

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ในระหว่างขั้นตอนขอดำเนินการกันเหลื่อมปี เนื่องจากมีรายการค่าใช้จ่าย (ค่าชุดลูกเสือ ชุดพละ ฯลฯ) ที่ไม่สามารถทำการเบิกจ่ายได้ เหตุจากการที่โรงเรียนไม่สามารถทำการเรียนการสอนแบบ On Site ได้ (โรงเรียนปิด) แต่ถ้าในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย โรงเรียนสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวก็จะสามารถดำเนินการได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-07-30)

75.00

30/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนในสังกัดแต่ละโรงเรียนเตรียมดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณตามรายการที่ได้รับจัดสรร เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามที่ได้รับงบประมาณตามรายหัวของนักเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-06-28)

65.00

28/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนในสังกัดแต่ละแห่งดำเนินการตั้งฎีกาเบิกงบประมาณตามรายการที่ได้รับจัดสรร (ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน) เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามที่ได้รับงบประมาณตามรายหัวของนักเรียน

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-05-31)

55.00

31/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนปิดภาคการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-29)

50.00

29/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนปิดภาคการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-30)

40.00

30/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนักเรียนสอบและปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-25)

35.00

25/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนในสังกัดแต่ละโรงเรียนดำเนินงานตามกรอบแนวทางที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-28)

30.00

28/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรายหัว ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ทุกระดับชั้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-23)

25.00

23/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนในสังกัดแต่ละแห่งดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรับทราบและวางแผนการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-25)

15.00

25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้โรงเรียนในสังกัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-28)

10.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนและเตรียมการดำเนินงานเพื่อจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนและเตรียมการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สำรวจจำนวนนักเรียน
:20%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
:50%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปและประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3374

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3374

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-893

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 88

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
88.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **