ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร : 50030000-3380

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2564)

25

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25

ฝ่ายการศึกษา (โทร 7174)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสำคัญในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่สามารถทำให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี ของชาติ มีระเบียบวินัย มีการเสียสละเพื่อส่วนรวม ดังนั้น เพื่อการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดนำไปสู่การพัฒนานักเรียน มีประโยชน์ในการสร้างวินัยและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนการจูงใจไปสู่การศึกษาที่ดี จึงจัดสมาชิกยุวกาชาดร่วมกิจกรรมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย รวมทั้งมีกิจกรรมอื่นๆ ประกอบการเดินสวนสนาม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียนและบริเวณชุมชนใกล้เคียง เช่น การรักษาความสะอาด ปลูกต้นไม้ การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมกันทุกโรงเรียนด้วย

50030700/50030700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์อุปถัมภกสภากาชาดไทย 2 เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนายุวกาชาดไทย 3 เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในบริเวณโรงเรียน ชุมชนและสถานที่สาธารณะใกล้เคียง 4 เพื่อส่งเสริมและเน้นความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้ 5 เพื่อเผยแพร่กิจการยุวกาชาด ออกสู่สายตาประชาชนอย่างกว้างขวาง

เป้าหมายของโครงการ

1 สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชาเดินสวนสนาม เขตละ 1 กลุ่ม ประกอบด้วย - ผู้บังคับบัญชา 4 คน (เดินในขบวนกองพันผสม 2 คน เดินนำหน้าสมาชิก 2 คน) - สมาชิกยุวกาชาด จำนวน 34 คน (เดินถือป้ายชื่อโรงเรียน จำนวน 1 คน เดินถือธงยุวกาชาด 1 คน และเดินในขบวนสวนสนาม 4 แถว แถวละ 8 คน) 2 สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาดที่นั่งบนอัฒจันทร์ เขตละ 1 หน่วย ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชา 1 คน และสมาชิกยุวกาชาด 10 คน รวม 11 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-22)

25.00

22/01/2564 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ระลอกใหม่ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา จึงมีคำสั่งให้ยกเลิกโครงการ พร้อมทั้งได้ดำเนินการคืนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษาจึงมีคำสั่งให้ยกเลิกโครงการ พร้อมทั้งได้ดำเนินการคืนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-23)

25.00

23/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจ้างเหมายานพาหนะ จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-25)

20.00

25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนดำเนินการคัดเลือกผู้บังคับบัญชา และสมาชิกยุวกาชาด เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-28)

10.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนและเตรียมการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนและเตรียมการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานขอรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินงานตามกำหนดการ (เข้าร่วมพิธี)
:60%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:15%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3380

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3380

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-893

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 88

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
88.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **