ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต : 50030000-3382

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายการศึกษา (โทร 7174)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการสร้างชื่อเสียงด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับ และเทียบเท่าระดับสากล มุ่งหวังพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพในประชาคมโลกในปัจจุบัน จึงได้มอบหมายให้สำนักการศึกษา และฝ่ายการศึกษา จัดทำโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมั่นใจ ได้ตามมาตรฐาน โดยจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบทักษะสัมพันธ์ (ENGLISH INTEGRATED SKILLS) บูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น เช่น สุขศึกษา ศิลปศึกษา และการงานพื้นฐานอาชีพ จัดหลักสูตรเนื้อหาสาระสู่กระบวนการฝึกทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางวิชาการที่สนุกสนาน PLEARN (Play + Learn) การมีส่วนร่วม (Co-Operation) มีความร่วมมือ (Collaboration) ปรับตัวและแก้ไขปัญหาได้ (Critical thinking) นักเรียนจะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข มั่นใจ นำความรู้ความสามารถไปใช้พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น แสวงหาความรู้ มีเป้าหมายการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพ สอดคล้องและรองรับในการพัฒนานักเรียนไทยให้ก้าวสู่ยุค Thailand 4.0

50030700/50030700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะสื่อสารภาษอังกฤษให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน 3. เพื่อเตรียมความพร้อมให้โรงเรียน นักเรียนเขาร่วมโครงการโรงเรียนสองภาษา

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ 1. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ด้านคุณภาพ 1. นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ ถูกต้องตามมาตรฐานสากล 2. นักเรียนมีผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสูงขึ้น 3. นักเรียน,โรงเรียน มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสองภาษา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-21)

100.00

21/09/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ (อยู่ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนของบุคคลภายนอกประจำเดือนกันยายน 2564 ด้วย)

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โรงเรียนไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนแบบ On site ได้ จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ On Line แทน ทำให้ส่งผลต่อการบริหารจัดการชั้นเรียนและชั่วโมงเรียน (ที่เน้นการเรียนแบบออนไลน์เป็นหลัก)

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โรงเรียนไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนแบบ On site ได้ จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ On Line แทน ทำให้ส่งผลต่อการบริหารจัดการชั้นเรียนและชั่วโมงเรียน (ที่เน้นการเรียนแบบออนไลน์เป็นหลัก)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-08-24)

85.00

24/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกตามตารางการสอนออนไลน์ของแต่ละโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-07-30)

75.00

30/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกตามตารางสอนออนไลน์ของแต่ละโรงเรียน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายที่สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครกำหนดไว้

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ทำให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดให้นักเรียนมาเรียนได้ จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ On Line , On Hand เป็นต้น โดยบุคคลภายนอกที่ได้รับจ้างมาให้ปฏิบัติงานด้านการสอนภาษาต่างประเทศจึงต้องปรับรูปแบบการสอนเป็นแบบออนไลน์ตามไปด้วย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-28)

70.00

28/06/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมการตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนนออนไลน์ เพื่อรองรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกสาม โดยกรุงเทพมหานคร และสำนักการศึกษา ได้มีคำสั่งให้ปิดสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แทน

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างเตรียมการตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนนออนไลน์ เพื่อรองรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกสาม โดยกรุงเทพมหานคร และสำนักการศึกษา ได้มีคำสั่งให้ปิดสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แทน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-05-31)

65.00

31/05/2564 : โรงเรียนอยู่ระหว่างปิดภาคการศึกษา (พิเศษ) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกสาม จึงไม่มีการเรียนการสอนใดๆ

** ปัญหาของโครงการ :โรงเรียนอยู่ระหว่างปิดภาคการศึกษา (พิเศษ) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกสาม จึงไม่มีการเรียนการสอนใดๆ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-29)

60.00

29/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกตามตารางการสอนของแต่ละโรงเรียน ประจำเดือน มี.ค. - เม.ย. 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-30)

50.00

30/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกตามตารางการสอนของแต่ละโรงเรียน ประจำเดือน ก.พ. 2564

** ปัญหาของโครงการ :ด้วยในช่วงเดือน ม.ค. 64 กรุงเทพมหานครมีคำสั่งปิดสถานศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ จึงไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-25)

40.00

25/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกตามตารางการสอนของแต่ละโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-01-29)

35.00

29/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกตามตารางการสอนของแต่ละโรงเรียน ประจำเดือน ธ.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-23)

30.00

23/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกตามตารางการสอนของแต่ละโรงเรียน ประจำเดือน ต.ค. - พ.ย. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-25)

20.00

25/11/2563 : จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัด พร้อมทั้งดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนที่กำหนดไว้ ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกตามตารางการสอนของแต่ละโรงเรียน ประจำเดือน ต.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-28)

10.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนและเตรียมการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนและเตรียมการดำเนินงาน
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัด
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
:65%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3382

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3382

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-893

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 88

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
88.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **