ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย : 50030000-3383

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2564)

50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50

ฝ่ายการศึกษา (โทร 7174)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจร ทั้งทางบกและ ทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปี มีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้จึงจัดโครงการ “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย” เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

50030700/50030700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 2. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ 3. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สนใจการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด 4. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2564 ทุกคนได้เรียนว่ายน้ำและมีทักษะการเอาชีวิตรอด จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 51 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563) ด้านปริมาณ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 51 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563) ด้านคุณภาพ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-07-30)

50.00

30/07/2564 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ระลอกสาม ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงต่อเนื่อง ส่งผลให้ไม่สามารถเปิดโรงเรียนให้นักเรียนมาเรียนได้ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการว่ายน้ำได้ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อดำเนินการคืนเงินงบประมาณต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ระลอกสาม ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงต่อเนื่อง ส่งผลให้ไม่สามารถเปิดโรงเรียนให้นักเรียนมาเรียนได้ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการว่ายน้ำได้ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อดำเนินการคืนเงินงบประมาณต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ระลอกสาม ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงต่อเนื่อง ส่งผลให้ไม่สามารถเปิดโรงเรียนให้นักเรียนมาเรียนได้ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการว่ายน้ำได้ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อดำเนินการคืนเงินงบประมาณต่อไป

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-28)

50.00

28/06/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ระลอกสาม กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษาจึงมีคำสั่งให้ปิดสถานศึกษา และให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แทน

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ระลอกสาม กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษาจึงมีคำสั่งให้ปิดสถานศึกษา และให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แทน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-05-31)

50.00

31/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนปิดภาคการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกสาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-04-29)

45.00

29/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนปิดภาคการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-30)

40.00

30/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนักเรียนสอบและปิดภาคการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-25)

30.00

25/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนในสังกัดแต่ละแห่งดำเนินงานตามกรอบแนวทางที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-29)

25.00

29/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนปิดทำการเรียนการสอน เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-23)

20.00

23/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนในสังกัดแต่ละแห่งดำเนินการตามกรอบแนวทางที่กำหนดไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-25)

15.00

25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-28)

10.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนและเตรียมการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนและเตรียมการดำเนินงาน
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน เพื่อใช้ในการจ้างผู้ฝึกสอน เช่าสระว่ายน้ำ จัดหาชุดว่ายน้ำและค่าเดินทาง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนดำเนินการ และเบิกจ่ายงบประมาณ
:65%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3383

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3383

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-893

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 88

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
88.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **