ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเพิ่มศักภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50030000-3384

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายการศึกษา (โทร 7174)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

จากผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกปีที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 50 ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือและพัฒนาให้โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามสภาพปัญหาของสถานศึกษาและผู้เรียน สำนักการศึกษาและฝ่ายการศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ให้สูงขึ้น ฝ่ายการศึกษาจึงได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น

50030700/50030700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเสริมสร้างความพร้อมในรายวิชาหลักที่ใช้ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ทุกคน ได้เรียนเสริมแบบเข้มใน 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ด้านคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าปีการศึกษา 2562 มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ดังนี้ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนโรงเรียนที่คะแนนเฉลี่ย O-NET ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าปีการศึกษา 2562 ไม่น้อยกว่า 2 โรงเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-04-29)

100.00

29/04/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ แต่ไม่ได้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ และไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในระลอกสอง ทำให้การดำเนินโครงการต้องหยุดชะงักไป (ดำเนินการไปได้เพียง 1 สัปดาห์เท่านั้น)

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ แต่ไม่ได้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ และไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในระลอกสอง ทำให้การดำเนินโครงการต้องหยุดชะงักไป (ดำเนินการไปได้เพียง 1 สัปดาห์เท่านั้น)

** อุปสรรคของโครงการ :ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ แต่ไม่ได้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ และไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในระลอกสอง ทำให้การดำเนินโครงการต้องหยุดชะงักไป (ดำเนินการไปได้เพียง 1 สัปดาห์เท่านั้น)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-30)

60.00

30/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากโครงการได้ดำเนินการจัดการสอนเสริมแบบเข้มไปได้เพียง 1-2 สัปดาห์ หลังจากนั้นมีคำสั่งจากกรุงเทพมหานครให้ปิดสถานศึกษา ทำให้ไม่สามารถจัดการสอนเสริมตามที่กำหนดไว้ได้ จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-25)

50.00

25/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนในสังกัดแต่ละแห่งดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-01-29)

35.00

29/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนปิดทำการเรียนการสอน เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ทำให้ต้องงดจัดการสอนเสริมแบบเข้มไปด้วย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-23)

30.00

23/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนในสังกัดแต่ละแห่ง ดำเนินการสอนเสริมแบบเข้มตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-25)

15.00

25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-28)

10.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนและเตรียมการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนและเตรียมการดำเนินงาน
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนดำเนินการสอนเสริมแบบเข้มและ สนศ. ติดตามการดำเนินงาน
:50%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:โรงเรียนรายงานสรุปผลการดำเนินการสอนเสริมแบบเข้ม
:10%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปและนำเสนอผลการดำเนินโครงการ
:15%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3384

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3384

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-893

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 88

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
88.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **