ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดระเบียบการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ : 50030000-3388

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ โทร.7181

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

-พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์เป็นเขตชั้นในที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น เป็นแหล่งธุรกิจการค้าที่มีชื่อเสี่ยง ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในพื้นทีเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาการจราจรแออัด จึงมีผู้ขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุืั้อาจเกิดขึ้นกับประชาชนที่ใช้ทางเท้าในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ จึงมีการตั้งจุดกวดขันบนถนนสายหลักที่มีการฝ่าฝืนอยู่เป็นประจำ คือ ถนนข้าวหลาม ตั้งแต่วงเวียนข้าวหลาม - สะพานข้ามคลองผดุงกรุงเกษม และถนนเจริญกรุง ตั้งแต่สะพานดำรงสถิตย์ - สี่แยกเอสเอบี

50030900/50030900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ได้ทราบถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 2. เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัยในการใช้ทางเท้า 3. เพื่อให้พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความสวยงาม

เป้าหมายของโครงการ

1. พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สถิติการบังคับการกับผู้ฝ่าฝืนและปัญหาการร้องเรียนลดจำนวนปริมาณลง 2. ประชาชนมีจิตสำนึก เกรงกลัวต่อกฎหมายมากขึ้น ให้ความสำคัญในการใช้สาธารณะร่วมกัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-17)

100.00

17/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2021-08-25)

92.00

25/08/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดกวดขันไม่ให้มีการจอดรถยนต์ หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯ บนทางเท้า จำนวน 2 จุด คือ บริเวณถนนข้าวหลาม ตั้งแต่วงเวียนข้าวหลาม - สะพานข้ามคลองผดุงกรุงเกษม และบริเวณถนนเจริญกรุง ตั้งแต่สะพานดำรงสถิต - สี่แยก SAB

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2021-07-27)

83.00

27/07/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ตั้งจุดกวดขัน 1 ครั้ง/1 จุด/วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-26)

75.00

26/06/2564 : จัดเจ้าหน้าดำเนินการตั้งจุดกวดขันฯ จำนวน 2 ครั้ง/2 จุด และดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิด ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 มิถุนายน 2564 จำนวน 1 ราย 500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2021-05-25)

67.00

25/05/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-26)

60.00

26/04/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตั้งจุดกวดขัน การจอดหรือขับขี่บนทางเท้า จำนวน 1 ครั้ง/2 จุด ในวันที่ 1 - 25 เมษายน 2564 ดำเนินการจับกุมผู้ฝ่าฝืนฯ จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 2,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-26)

50.00

26/03/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตั้งจุดกวดขันการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ จำนวน 1 ครั้ง/วัน/ 2 จุด ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 มีนาคม 2564 ดำเนินการจับ - ปรับ ผู้ฝ่าฝืน ฯ จำนวน 25 ราย เป็นเงิน 16,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2021-02-26)

42.00

26/02/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดกวดขันไม่ให้มีการจอดรถยนต์ หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯ จำนวน 1 ครั้ง/วัน/2 จุด คือ บริเวณถนนข้าวหลาม ตั้งแต่วงเวียนข้าวหลาม - สะพานข้ามคลองผดุงกรุงเกษม และบริเวณถนนเจริญกรุง ตั้งแต่สะพานดำรงสถิต - สี่แยก SAB

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2021-01-26)

34.00

26/01/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตั้งจุดกวดขันผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 1 ครั้ง/วัน/2 จุด ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 มกราคม 2564 ดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิด จำนวน 7 ราย เป็นเงิน 10,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-26)

25.00

26/12/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดกวดขันไม่ให้มีการจอดรถยนต์หรือขับขี่รถยนต์บนทางเท้าฯ จำนวน 2 จุด ในเดือนธันวาคม 2563 ดำเนินจับกุมผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิดฯ จำนวน 13 ราย ปรับเป็นเงิน 16,900 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-11-26)

17.00

26/11/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ตั้งจุดกวดขันผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 1 ครั้ง/วัน/2 จุด และในตั้งแต่วันที่ 1 - 25 พ.ย.63 จับกุมผู้กระทำผิด จำนวน 6 ราย จำนวน 11,700 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-25)

8.00

25/10/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ตั้งจุดกวดขันผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 2 ครั้ง/วัน/2 จุด คือ บริเวณถนนข้ามหลาม ตั้งแต่วงเวียนข้าวหลาม - สะพานข้ามคลองผดุงกรุงเกษม และถนนเจริญกรุง ตั้งแต่สะพานดำรงสถิตย์ - สี่แยกเอสเอบี ในเดือนตุลาคม 2563 ดำเนินการคดี จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 5,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจสถานที่บริเวณที่มีการฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการและคำสั่งมอบหมายหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดเจ้าหน้าที่ตั้งจุดกวดขัน 1 ครั้ง/1จุด/วัน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (หัวหน้าชุด) รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวัน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบ ประจำทุกเดือน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3388

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3388

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-893

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 88

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
88.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **