ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเทศกิจอาสาจราจรและเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน : 50030000-3390

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ โทร.7181

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

-พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ประสบปัญหาการจราจรติดขัด เนื่องจากเป็นแหล่งธุรกิจสำคัญและเป็นย่านการค้าส่งและค้าปลีก จัดจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอาสาจราจรเพื่อช่วยเหลือเจ้าพนักงานจราจรโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่วด่วน ทำให้การเคลื่อนตัวของรถเป็นไปด้วยความรวดเร็วและคล่องตัวยิ่งขึ้น ประชาชนสามารถใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย และแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าโรงเรียนต่าง ๆ ในช่วงเปิดเทอม

50030900/50030900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง 2. เพื่อช่วยเจ้าพนักงานจราจรในการอำนวยความสะดวกแก้ผู้ใช้รถใช้ถนน 3. เพื่อช่วยเจ้าพนักงานจราจรในการจัดการจราจรหน้าโรงเรียนที่มีปัญหาการจราจร 4. เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง 5. เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่เทศกิจและกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยการจราจร จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด ตามบริเวณดังนี้ 1. บริเวณหน้าตลาดเก่า ถนนเยาวราช 2. บริเวณปากซอยวานิช 1 ถนนราชวงศ์ 3. บริเวณปากตรอกหัวเม็ด ถนนจักรวรรดิ 4. บริเวณหน้าโรงเรียนกุหลาบวิทยา ถนนโยธา 5. บริเวณหน้าโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ถนนมิตรภาพไทย - จีน 6. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดปทุมคงคา ถนนทรงวาด 7. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ ถนนทรงสวัสดิ์ 8. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดจักรวรรดิ ถนนจักรวรรดิ 9. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม ถนนจักรวรรดิ 10. บริเวณหน้าโรงเรียนเผยอิง ถนนทรงวาด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-17)

100.00

17/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2021-08-25)

92.00

25/08/2564 : ในเดือนสิงหาคม 2564 ไม่มีการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณหน้าโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนปิด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2021-07-27)

83.00

27/07/2564 : ในเดือนกรกฎาคม 2564 ไม่ได้มีการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเนื่องจากโรงเรียนปิดทำการ จากสถานการณ์โควิด - 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-26)

75.00

26/06/2564 : ในเดือนมิถุนายน 2564 โรงเรียนเลื่อนการเปิดเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2021-05-25)

63.00

25/05/2564 : เนื่องจากในเดือนเมษายน 2564 โรงเรียนทุกโรงเรียนปิดเทอม จึงไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-26)

60.00

26/04/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 2 ครั้ง/วัน/7 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-26)

50.00

26/03/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ตามบริเวณที่กำหนด จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-26)

40.00

26/02/2564 : จัดเจ้าหน้าที่่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 7 โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-26)

30.00

26/01/2564 : เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราบริเวณโรงเรียน ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรเนื่องจาก โรงเรียนปิดทำการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-28)

25.00

28/12/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกการจราจรตามจุดที่กำหนดในพื้นที่เขต จำนวน 3 จุด 7 โรงเรียน จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-11-26)

17.00

26/11/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามจุดที่กำหนดในพื้นที่เขต อาสาจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 7 โรงเรียน และอาสาจราจร จำนวน 3 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-25)

8.00

25/10/2563 : จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและอาสาพาน้องข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขต จำนวน 7 โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนออนุมัติโครงการและแผนการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการเขตฯ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งฝ่ายเทศกิจ มอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจราจร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่ตามบริเวณที่กำหนด
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รวบรวมผลการปฏิบัติงานรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3390

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3390

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-893

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 88

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
88.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **