ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กวดขันจับ - ปรับผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยหรือ สิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ : 50030000-3391

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ โทร.7181

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

-ปัญหาสภาวะแวดล้อมเป็นพิษ เป็นปัญหาในระดับต้นๆ ของมหานครชั้นนำของโลกความหนาแน่นของประชากรในเขตชุมชนเมือง ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย เช่น ปัญหาการจราจร ปัญหาจากไอเสียและเสียงดังจากรถยนต์ ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การตั้งวางของเกะกะกีดขวางทางสัญจร การทิ้งขยะมูลฝอยนอกสถานที่รองรับ การทิ้งขยะ ไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด และการทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน กรุงเทพมหานครจึงกำหนดนโยบายเพื่อให้มีการกวดขันทิ้งจับ - ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ จึงจัดทำโครงการกวดขันจับ - ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยหรือสิ่งอื่นใด ลงบนที่สาธารณะ

50030900/50030900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ 2. เพื่อลดมลพิษอันเกิดจากขยะมูลฝอย

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดตั้งซุ้มจับ - ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยหรือสิ่งอื่นใด ลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด กวดขัน จับกุมผู้กระทำผิดทิ้งขยะในที่สาธารณะครอบคลุมทั้งพื้นที่ 2. จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่สาธารณะอย่างน้อย เดือนละ 1 กิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-17)

100.00

17/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2021-08-25)

92.00

25/08/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยฯ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และในเดือนสิงหาคม 2564 จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน กิจกรรม คือ ซอยผลิตผล และซอยไพบูลย์สมบัติ และซอยเยาวราช 6 (เล่งบ๊วยเอี๊ยะ) ตั้งแต่ถนนเยาวราชถึงถนนเจริญกรุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2021-07-27)

83.00

27/07/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยฯ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และบริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-26)

75.00

26/06/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ - ปรับ ฯ จำนวน 2 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2021-05-25)

67.00

25/05/2564 : จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจับ-ปรับฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-26)

60.00

26/04/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ - ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ถนนเยาวราช ตั้งแต่ถนนแปลงนาม ถึงแยกราชวงศ์ และถนนแปลงนาม ฝั่งซ้าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-26)

50.00

26/03/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ - ปรับผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และบริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการฯ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ถนนราชวงศ์ ฝั่งขวา ตั้งแต่แยกราชวงศ์ถึงท่าน้ำราชวงศ์ และถนนมหาจักร ตั้งแต่ ถนนเยาวราช ถึงถนนอนุวงศ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2021-02-26)

42.00

26/02/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับผู้สิ่งปฏิกูลมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ริมคลองโอ่งอ่าง ตั้งสะพานดำรงค์สถิตถึงสะพานบพิตรพิมุข และบริเวณถนนมหาจักร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2021-01-26)

34.00

26/01/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยหรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณแยกหมอมี ตลาดเก่า และบริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สาธารณะ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่แยกแปลงนามถึงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ และถนนแปลงนาม ฝั่งขวา ซอยผดุงด้าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-28)

25.00

28/12/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับฯ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามโครงการ จำนวน 2 บริเวณ คือ ซอยวานิช 1 ตั้งแต่ถนนราชวงศ์ถึงซอยเยาวพานิช และซอยวานิช 1 ตั้งแต่ถนนราชวงศ์ถึงถนนจักรวรรดิ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-11-26)

17.00

26/11/2563 : จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจับ-ปรับผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และบริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ถนนมังกร ตั้งแต่ถนนเจริญกรุงถึงถนนทรงวาด และถนนจักรวรรดิ ฝั่งขวา ตั้งแต่แยกวัดตึก ถึงสะพานพระปกเกล้าฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-25)

8.00

25/10/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ - ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และทำกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ถนนจักรวรรดิ ตั้งแต่แยกเอส เอ บี ถึงทางขึ้นสะพานพระปกเกล้า และถนนเยาวราช ฝั่งขวา ตั้งแต่แยกราชวงศ์ถึงสะพานภานุพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนออนุมัติโครงการและแผนการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการเขตฯ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งฝ่ายเทศกิจ มอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดจับ - ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ - ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3391

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3391

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-893

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 88

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
88.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **