ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ : 50030000-3393

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ โทร.7181

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

-สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เป็นเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น หลายเชื้อชาติ เข้ามาประกอบอาชีพ หรือพักอาศัยในพื้นที่เขต ฝ่ายเทศกิจจึงเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น จึงได้ร่วมกับฝ่ายโยธาและรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราในเขตชุมชน ซอยเปลี่ยวฯ ฝ่ายโยธาตรวจสอบปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ พัฒนาทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้

50030900/50030900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น 2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน ดูแลอันตรายที่อาจเกิดกับตนเองและผู้อื่น 3. เพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 4. เพื่อเป็นการป้องปรามการก่ออาชญากรรมในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

เป้าหมายของโครงการ

1. สำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ และติดตั้งตู้เขียว บริเวณพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 2. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม ที่กำหนดไว้ วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ส่วนพื้นที่เสี่ยวภัยอื่นๆ ให้ตรวจตามความเหมาะสม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-17)

100.00

17/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2021-08-25)

92.00

25/08/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัย 7 จุด ในพื้นที่เขต, ฝ่ายรักษาฯ ดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง, ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) และดำเนินการอื่นที่เกี่ยงข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2021-07-27)

83.00

27/07/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขตฯ ฝ่ายรักษาฯ ดำเนินการหรือประสานงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และฝ่ายโยธา ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปืด CCTV และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-26)

75.00

26/06/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัยตามจุดในพื้นที่, ฝ่ายรักษาฯ ดำเนินการดูแลต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธา ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง และกล้อง CCTV

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2021-05-25)

67.00

25/05/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-26)

60.00

26/04/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ เฝ้าระวังและตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ , ฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไข การดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธาดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไข การติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง กล้องวงจรปิด CCTV

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-03-26)

48.00

26/03/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ฝ่ายรักษาฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามแผน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่ ฝ่ายโยธา ปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย ติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง กล้อง CCTV

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2021-02-26)

42.00

26/02/2564 : ฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขต ฝ่ายรักษาฯ ดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายโยธา การดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปด (CCTV) และดำเนินการอื่นที่เกี่ยงข้อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2021-01-26)

34.00

26/01/2564 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ฝ่ายรักษาดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่ ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง กล้องวงจรปิด CCTV

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-28)

25.00

28/12/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-11-26)

17.00

26/11/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยตามจุดที่กำหนด , ฝ่ายรักษาฯ ดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่น ที่มีหน้าที่ดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ การดูแลทำความสะอาดพื้นที่ ,ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่น ที่มีหน้าที่ดำเนินการดูแลและติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง และกล้องวงจรปิด CCTV และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-25)

8.00

25/10/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 7 จุด ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV, ฝ่ายรักษาดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธาดำเนินการหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไมมี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนออนุมัติโครงการและแผนการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการเขตฯ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งฝ่ายเทศกิจ มอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการต่อเสนอผู้อำนวยการเขตฯและสำนักเทศกิจ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินการตามแผนฯ
:0%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3393

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3393

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-893

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 88

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
88.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **