ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการวันทิ้งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่ : 50030000-3397

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2564)

93

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 93

ฝ่ายรักษาฯ โทร 7171

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ มีสภาพพื้นที่เป็นแหล่งค้าขายสินค้า อาหาร ที่หนาแน่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ทำให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก มีจำนวนประชากรแฝงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร ทำให้มีประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย จากแหล่งกำเนิดที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วตามจำนวนประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเห็นได้ว่าในปี พ.ศ. 2563มีปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้จำนวนมากถึง 45.10 ตัน/วัน และคาดว่าในปี พ.ศ.2564 จะมีมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นส่งผลกระทบในการนำมูลฝอยดังกล่าวไปทำลาย ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการจัดการมูลฝอยเป็นจำนวนสูงมาก เพื่อแก้ไขปัญหาที่จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปี สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการรณรงค์ให้ประชาชนลดและคัดแยกมูลฝอย จากแหล่งกำเนิดเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการนำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอย 3 วิธี 1. ใช้น้อยหรือลดการใช้ 2. การใช้ซ้ำ 3. นำกลับมาใช้ใหม่

50030600/50030600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามอาคารบ้านเรือน ทั้งทางบกและทางน้ำ 2. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน พัฒนาทำความสะอาดที่อยู่อาศัยให้เกิดความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 3. เพื่อสร้างเครือข่ายให้เกิดความร่วมมือและมีส่วนร่วม ระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน ในหมู่บ้านและชุมชน สร้างจิตสำนึกกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมอย่างถูกสุขลักษณะ 4. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอย และแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่ เขตสัมพันธวงศ์

เป้าหมายของโครงการ

1. หมู่บ้านและชุมชน ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ 2.สามารถจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ประเภทสิ่งของเหลือใช้นำกลับมาใช้ประโยชน์ ตามเป้าหมายที่กำหนด ๒ ตัน/เดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-17)

100.00

17/09/2564 : ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล และขยะชิ้นใหญ่ เดือนกันยายน 2564 (รวมต.ค. 63 - ก.ย. 64 = 4,301.41)

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหา อุปสรรค -เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรค Covid - 19 จึงมีมาตราการเว้นระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ทำให้การดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะตั้งแต่กำเนิดและนำกลับมาใช้ประโยชน์ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2021-09-06)

93.00

06/09/2564 : ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล และขยะชิ้นใหญ่ เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 350 ตัน (รวมต.ค. 63 - ส.ค. 64 = 3,951.405) จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 ชุมชนกรมภูธเรศร์ ครั้งที่ 2 ชุมชนพิพากษา และชุมชนเล่งบ้วยเอี๊ยะ ครั้งที่ 3 ชุมชนตรอกโพธิ์ ครั้งที่ 4 ชุมชนพาดสาย

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหา อุปสรรค -เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรค Covid - 19 จึงมีมาตราการเว้นระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ทำให้การดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะตั้งแต่กำเนิดและนำกลับมาใช้ประโยชน์ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2021-07-30)

84.00

30/07/2564 : ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล และขยะชิ้นใหญ่ เดือนกรกฏาคม 2564 จำนวน 357 ตัน (รวมต.ค. 63 - ก.ค. 64 = 3,601.405) จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 ชุมชนผู้ค้าอะไหล่เก่าและชุมชนวานิชสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ชุมชนกุศลสามัคคี ครั้งที่ 3 ชุมชนโปลิศสภา ครั้งที่ 4 ชุมชนภิรมย์

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหา อุปสรรค -เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรค Covid - 19 จึงมีมาตราการเว้นระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ทำให้การดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะตั้งแต่กำเนิดและนำกลับมาใช้ประโยชน์ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2021-06-29)

76.00

29/06/2564 : ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล และขยะชิ้นใหญ่ เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 349 ตัน (รวมต.ค. 63 - มิ.ย. 64 = 3,244.405) จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 ชุมชนตรอกโพธิ์ ครั้งที่ 2 ชุมชนพาดสาย ครั้งที่ 3 ชุมชนตลาดน้อย ครั้งที่ 4 ชุมชนจงสวัสดิ์

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหา อุปสรรค -เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรค Covid - 19 จึงมีมาตราการเว้นระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ทำให้การดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะตั้งแต่กำเนิดและนำกลับมาใช้ประโยชน์ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2021-05-31)

68.00

31/05/2564 : ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล และขยะชิ้นใหญ่ เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 340 ตัน (รวมต.ค. 63 - พ.ค. 64 = 2,895.405) จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 ชุมชนมิตรชัยภูมิและชุมชนอิศรานุภาพ ครั้งที่ 2 ชุมชนโปลิศสภา ครั้งที่ 3 โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ ครั้งที่ 4 ชุมชนภิรมย์

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหา อุปสรรค -เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรค Covid - 19 จึงมีมาตราการเว้นระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ทำให้การดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะตั้งแต่กำเนิดและนำกลับมาใช้ประโยชน์ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-29)

60.00

29/04/2564 : ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล และขยะชิ้นใหญ่ เดือนเมษายน 2564 จำนวน 352 ตัน (รวมต.ค. 63 - เม.ย. 64 = 2,555.405) จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 ชุมชนพาดสาย ครั้งที่ 2 ชุมชนตลาดน้อย ครั้งที่ 3 ชุมชนจงสวัสดิ์ ครั้งที่ 4 ชุมชนผู้ค้าอะไหล่เก่าและชุมชนวานิชสัมพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหา อุปสรรค -เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรค Covid - 19 จึงมีมาตราการเว้นระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ทำให้การดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะตั้งแต่กำเนิดและนำกลับมาใช้ประโยชน์ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2021-03-30)

52.00

30/03/2564 : ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล และขยะชิ้นใหญ่ เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 360 ตัน (รวมต.ค. 63 - มี.ค. 64 = 2,203.405) จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 ชุมชนภิรมย์ ครั้งที่ 2 ชุมชนกรมภูธเรศร์ ครั้งที่ 3 ชุมชนพิพากษาและชุมชนเล่งบ้วยเอี๊ยะ ครั้งที่ 4 ชุมชนตรอกโพธิ์

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหา อุปสรรค -เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรค Covid - 19 จึงมีมาตราการเว้นระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ทำให้การดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะตั้งแต่กำเนิดและนำกลับมาใช้ประโยชน์ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2021-02-25)

43.00

25/02/2564 : ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล และขยะชิ้นใหญ่ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 358 ตัน (รวมต.ค. 63 - ก.พ. 64 = 1,843.405) จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ จำนวน 5 ครั้ง ครั้งที่ 1 ชุมชนริมคลองโอ่งอ่างและชุมชนสะพานหัน ครั้งที่ 2 ชุมชนกุศลสามัคคี ครั้งที่ 3 สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ ครั้งที่ 4 ชุมชนมิตรชัยภูมิและชุมชนอิศรานุภาพ ครั้งที่ 5 ชุมชนโปลิศสภา

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหา อุปสรรค -เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรค Covid - 19 จึงมีมาตราการเว้นระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ทำให้การดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะตั้งแต่กำเนิดและนำกลับมาใช้ประโยชน์ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-01-29)

35.00

29/01/2564 : ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล และขยะชิ้นใหญ่ เดือนมกราคม 2564 จำนวน 356 ตัน (รวมต.ค. 63 - ม.ค 64 = 1,485.405) จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 ชุมชนจงสวัสดิ์ ครั้งที่ 2 ชุมชนโชฎึก ครั้งที่ 3 ชุมชนผู้ค้าอะไหล่เก่า ครั้งที่ 4 ชุมชนวานิชสัมพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหา อุปสรรค -เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรค Covid - 19 จึงมีมาตราการเว้นระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ทำให้การดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะตั้งแต่กำเนิดและนำกลับมาใช้ประโยชน์ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-12-29)

27.00

29/12/2563 : ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล และขยะชิ้นใหญ่ เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 358 ตัน (รวมต.ค. - ธ.ค. 63 = 1,129.405) จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 ชุมชนกรมภูธเรศน์และชุมชนเล่งบ้วยเอี๊ยะ ครั้งที่ 2 ชุมชนตรอกโพธิ์ ครั้งที่ 3 ชุมชนพาดสาย ครั้งที่ 4 ชุมชนตลาดน้อย

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหา อุปสรรค -เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรค Covid - 19 จึงมีมาตราการเว้นระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ทำให้การดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะตั้งแต่กำเนิดและนำกลับมาใช้ประโยชน์ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2020-11-30)

18.00

30/11/2563 : ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล และขยะชิ้นใหญ่ เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 374.462 ตัน (รวมต.ค. - พ.ย. 63 = 771.405) โดยจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 ชุมชนผู้ค้าอะไหล่เก่าและชุมชนวานิชสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ชุมชนกุศลสามัคคี ครั้งที่ 3 ชุมชนมิตรชัยภูมิ และชุมชนอิศรานุภาพ ครั้งที่ 4 ชุมชนพิพากษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล และขยะชิ้นใหญ่ จำนวน 396.943 ตัน โดยจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 ชุมชนตรอกโพธิ์ ครั้งที่ 2 ชุมชนพาดสาย ครั้งที่ 3 ชุมชนโปลิศสภา ครั้งที่ 4 ชุมชนสะพานหัน และชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำประกาศ “วันทิ้งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่”
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในบริเวณที่จะดำเนินการทราบล่วงหน้า
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดเตรียมอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ รถบรรทุก พร้อมวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้ตามแผนที่กำหนด
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3397

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3397

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-895

ตัวชี้วัด : ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 30.18

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.50

100 / 100
2
15.36

0 / 0
3
22.68

0 / 0
4
30.18

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **