ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ : 50030000-3403

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2564)

65

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 65

หัวหน้าฝ่ายโยธา โทร.7162

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์มีอาคารเรียน 1 อาคาร และไม่มีพื้นที่ว่างรอบอาคาร บริเวณด้านหน้าโรงเรียนติดกับบริเวณลานจอดรถยนต์ของวัด ที่มีการสัญจรของ รถยนต์ และมีรางระบายน้ำที่รับการระบายน้ำฝนจากหลังอาคารเรียน บริเวณหน้าอาคารเรียนฝารางระบายน้ำมีความหนาไม่เพียงพอ เห็นควรปรับเปลี่ยนให้มีความแข็งแรงปลอดภัย และเพื่อใช้เป็นพื้นที่ใช้สอบสำหรับเคารพธงชาติช่วงเวลาเช้า ส่วนพื้นที่ห้องประชุมชั้น 2 สภาพปัจจุบัน มีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับเด็กนักเรียน

50030300/50030300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงเพิ่มเติมด้วยการขยายพื้นที่ใช้สอยโดยการปรับเปลี่ยนทางเข้าและผนังห้องประชุมเดิม และเพิ่มเติมฝ้าเพดานเพื่อลดการสะท้อนของเสียง และปรับปรุงให้ภาพลักษณ์สะอาดตา ด้วยการทาสีใหม่และบำรุงรักษาเนื้อไม้เวที ส่วนพื้นที่ห้องน้ำมีปัญหาเรื่องระบบการระบายน้ำ ควรปรับเปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้งถังชีวภาพและการวางผังใหม่เพื่อการของเสียและระบายน้ำทิ้งที่ดีเพื่อให้ถูกสุขลักษณะ

เป้าหมายของโครงการ

1.ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน 2.ปรับปรุงห้องน้ำภารโรง 3.ปรับปรุงอาคารเรียน บริเวณชั้น 1 4.ปรับปรุงอาคารเรียน บริเวณชั้น 2 5.งานครุภัณฑ์ -พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 2 ชุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-09-21)

65.00

21/09/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (มีการขยายอายุสัญญาเป็นจำนวน 36 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 กันยายน 2564)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-08-26)

60.00

26/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2021-07-27)

56.00

27/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-06-24)

55.00

24/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-05-25)

50.00

25/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ลงนามสัญญา 11 พค.64 เริ่มสัญญา 12 พค.64 สิ้นสุดสัญญา 9 สค.64)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-04-26)

45.00

26/04/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งวางหลักค้ำประกันสัญญาและตรวจร่างสัญญาจากผู้รู้กฏหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-25)

40.00

25/03/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณผู้รับจ้าง บจก.สุพัฒนาเซอร์วิส วงเงินจ้าง 1,210,000.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2021-02-23)

11.00

23/02/2564 : อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลและขออนุมัติสั่งจ้าง (ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2021-01-25)

11.00

25/01/2564 : อยู่ระหว่างประกาศร่างประกาศประกวดราคาจ้าง เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและวิจารณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2020-12-24)

9.00

24/12/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางจากคณะกรรมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-11-24)

7.00

24/11/2563 : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบแบบรูป รายการ งานก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างกำหนดแบบรูป รายการ งานก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-21 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-21 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-11 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-11 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานขอซื้อขอจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-21 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-21 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ
:10%
เริ่มต้น :2020-11-21 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-21 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
:45%
เริ่มต้น :2020-12-21 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-21 00:00:00
ขั้นตอน 7
:แผนการใช้จ่ายเงิน
:5%
เริ่มต้น :2021-03-21 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-21 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3403

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3403

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-893

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 88

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
88.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **