ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 1 หลัง โรงเรียนวัดจักรวรรดิ : 50030000-3405

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2564)

77

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 77

หัวหน้าฝ่ายโยธา โทร.7161

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

- โรงเรียนวัดจักรวรรดิ ภายในผังบริเวณประกอบด้วย อาคารเรียน 6 ชั้น ก่อสร้างใหม่ล่าสุด อาคาร2 ชั้นสำหรับใช้เป็นบ้านพักภารโรงและห้องน้ำ ห้องสหกรณ์ หากแต่ขาดพื้นที่โรงอาหารและส่วนทานอาหารในรูปแบบระบบปิด โดยสภาพปัจจุบัน ใช้พื้นที่ด้านข้างอาคารเป็นโรงครัวและส่วนทานอาหาร ซึ่งไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่เป็นระบบปิด ทำให้ยากต่อการดูแลรักษาความสะอาด

50030300/50030300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อจัดเตรียมพื้นที่รองรับประโยชน์ใช้สอย อีกทั้งเพื่อการจัดการผังบริเวณภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและการใช้สอยพื้นที่ดินเขตเมืองชั้นในได้อย่างคุ้มประโยชน์ที่ดิน เห็นควรดำเนินการโดยการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น

เป้าหมายของโครงการ

-ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น โรงเรียนวัดจักรวรรดิ - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 1 หลัง - ชั้นล่างเป็นห้องครัวและโรงอาหาร - ชั้น 2 เป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นิทรรศการ และห้องประชุมเล็ก - ชั้น 3 เป็นห้องสันทนาการ - ครุภัณฑ์ตามรายการตามแบบเลขที่ ขสว.8/2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2021-09-21)

77.00

21/09/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (มีการขยายอายุสัญญาเป็นจำนวน 36 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-08-26)

75.00

26/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 74.00 (2021-07-27)

74.00

27/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2021-06-24)

73.00

24/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2021-05-25)

72.00

25/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-04-26)

70.00

26/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2021-03-25)

67.00

25/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-02-23)

65.00

23/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2021-01-25)

63.00

25/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2020-12-24)

62.00

24/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-11-24)

60.00

24/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-10-28)

55.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา (บจก.เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เป็นผู้รับจ้าง เริ่มสัญญา 29 กันยายน 2563 สิ้นสุดสัญญา 28 กันยายน 2564)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-16 00:00:00
ขั้นตอน 3
:อนุมัติถึงเปิดซอง
:10%
เริ่มต้น :2020-01-11 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-11 00:00:00
ขั้นตอน 7
:แผนการใช้จ่ายเงิน
:5%
เริ่มต้น :2021-09-30 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-30 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3405

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3405

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-893

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 88

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
88.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **