ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานปรับปรุงตรอกหัวเม็ดและทางเชื่อมถนนบริพัตรถึงคลองโอ่งอ่าง : 50030000-3408

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2564)

52

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 52

หัวหน้าฝ่ายโยธา โทร.7162

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยเขตสัมพันธวงศ์มีพื้นที่ติดคลองโบราณสถาน 2 แห่ง คือคลองผดุงกรุงเกษม และคลองโอ่งอ่าง โดยคลองโอ่งอ่างได้รับการพัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูภูมิทัศน์ มีพื้นที่ว่างทางเดินริมคลองตลอดแนวเพื่อการเชื่อมโยงการสัญจรเดินเท้าได้อย่างต่อเนื่อง เห็นควรปรับปรุงเส้นทาง ตรอก ซอย ให้สะดวกปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อย จากการสำรวจพบตรอกหัวเม็ด ตรอกแยกถนนบริพัตร ถึงริมคลองโอ่งอ่างจำนวน 3 แห่ง เป็นตรอกย่อย ที่ประชาชน นักท่องเที่ยว สามารถเดินเชื่อมโยงทางเดินริมคลองได้

50030300/50030300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงเส้นทาง ตรอก ซอย ให้สะดวกปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อย จากการสำรวจพบตรอกหัวเม็ด ตรอกแยกถนนบริพัตร ถึงริมคลองโอ่งอ่างจำนวน 3 แห่ง เป็นตรอกย่อย ที่ประชาชน นักท่องเที่ยว สามารถเดินเชื่อมโยงทางเดินริมคลองได้

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงตรอกหัวเม็ด 1.รื้อฝาบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนไป จำนวน 6 แห่ง 2.ซ่อมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ตามแบบ มน.-03 จำนวน 6 แห่ง 3.ทุบรื้อพื้น ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนไป จำนวน 4.50 ลบ.ม. 4.สร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาตะแกรงเหล็กเชื่อมติดแผ่นเหล็กกันลื่น ตามแบบ ขสว.8/2564 ยาวประมาณ 26 ม. 5.รื้อฝาคอนกรีตรางระบายน้ำเดิม พร้อมขนไป ยาวประมาณ 35 ม. 6.ซ่อมแซมรางระบายน้ำเดิม พร้อมติดตั้งเหล็กฉาก 50x50x4 มม. ยาวประมาณ 70 ม. 7.สร้างผิวกระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 พร้อมปรับระดับ พื้นที่ประมาณ 282 ตร.ม. 8.เปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็กเชื่อมติดแผ่นเหล็กกันลื่น ตามแบบ ขสว.8/2564 ยาวประมาณ 27 ม. ปรับปรุงทางเชื่อมถนนบริพัตรถึงคลองโอ่งอ่าง 9.รื้อพื้น ค.ส.ล. พร้อมขนไป (พื้นที่ C) พื้นที่ประมาณ 22 ตร.ม. 10.ทุบรื้อพื้น ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนไป (พื้นที่ C) จำนวน 1 ลบ.ม. 11.สร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาตะแกรงเหล็กเชื่อมติดแผ่นเหล็กกันลื่น (พื้นที่ C) และเชื่อมท่อระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ยาวประมาณ 3.50 ม. 12.สร้างผิวกระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 พร้อมปรับระดับ (พื้นที่ A, B และ C) พื้นที่ประมาณ 79 ตร.ม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2021-09-21)

52.00

21/09/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ลงนามสัญญาวันที่ 15 กันยายน 2564 เริ่มสัญญา 16 กันยายน 2564 สิ้นสุดสัญญา 14 พฤศจิกายน 2564 ผู้รับจ้าง บจก.อัฎฐวิศวกรรม)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-08-26)

20.00

26/08/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2021-07-27)

18.00

27/07/2564 : อยู่ระหว่างเชิญชวนผู้รับจ้างเข้าร่วมเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-06-24)

17.00

24/06/2564 : อยู่ระหว่างเชิญชวนผู้รับจ้างเข้าร่วมเสนอราค โดยวิธีคัดเลือก (กำหนดยื่นข้อเสนอราคาในวันที่ 29 มิถุนายน 2564)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2021-05-25)

16.00

25/05/2564 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบทบทวนราคากลาง (ราคากลางมีอายุเกิน 30 วัน) มีการยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียวและเสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-04-26)

15.00

26/04/2564 : อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้าง (กำหนดการเผยแพร่เอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 20 - 27 เมษายน 2564)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2021-03-25)

13.00

25/03/2564 : อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบการทบทวนราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2021-02-23)

11.00

23/02/2564 : อยู่ระหว่างรายงานพิจรณาผลการประกวดราคาครั้งที่ 2 (ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2021-01-25)

11.00

25/01/2564 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง (ราคากลางอายุเกิน 30 วัน) ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างครั้งที่ 1 เนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-24)

10.00

24/12/2563 : อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-11-24)

7.00

24/11/2563 : อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-20 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-20 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-11 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-11 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานขอซื้อขอจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:การจัดหา...........
:10%
เริ่มต้น :2020-11-21 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-21 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ
:10%
เริ่มต้น :2020-12-11 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-11 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
:40%
เริ่มต้น :2020-12-26 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-26 00:00:00
ขั้นตอน 7
:แผนการใช้จ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3408

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3408

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-893

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 88

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
88.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **