ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย : 50030000-3410

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวโสภา บุตรบรรเทิง 094-870-6662

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เป็นเขตชุมชนเมือง อีกทั้งยังเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะกิจการด้านอาหาร ประกอบด้วย ภัตตาคาร ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี ตลาด โรงเรียน ซูเปอร์มาเก็ต และมินิมาร์ท ฯลฯ ซึ่งมีประชาชนเข้ามาเลือกซื้อจำนวนมาก ดังนั้นการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยการตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหาร การให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการสุขาภิบาลอาหารที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการอาหาร ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร อันจะส่งผลให้ผู้บริโภคได้บริโภคที่สะอาดปลอดภัย ดังนั้น สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 ขึ้น ต่อเนื่องจากปี พ.ศ.2562 เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในเรื่องอาหารปลอดภัยภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย บรรลุวัตถุประสงค์ ดำเนินการไปสู่เป้าหมายเขตอาหารปลอดภัย

50030400/50030400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานประกอบการอาหาร 3.1.2 เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหาร 3.1.3 เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเกิดจิตสำนึกในการประกอบปรุงและจำหน่ายอาหารที่สะอาดปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

เป้าหมายของโครงการ

3.1.1 ตรวจแนะนำทางกายภาพของสถานประกอบการจำหน่ายอาหาร ร้อยละ 100 3.1.2 ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค ร้อยละ 95 3.2.3 ร้อยละของอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารเคมี ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-01)

100.00

01/09/2564 อยู่ระหว่างขั้นตอนดังนี้ -ได้ดำเนินการออกตรวจผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารตามแผนการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี และติดตาม กำกับ สถานประกอบการอาหารที่ได้รับป้ายรับรองฯ ให้มีการรักษาคุณภาพมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ ตามกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ร้านอาหาร แผงลอย มินิมาร์ท ซุปเปอร์มาร์เก็ต และตลาด บรรลุตามตัวชี้วัดที่กำหนด -ทำการเบิกใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจากโครงการ กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 เกี่ยวกับการเบิกค่าตัวอย่างอาหาร จำนวน 25,000 บาท - จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารและรายงานผลการตรวจให้กองสุขาภิบาลอาหารทราบต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ทำให้ไม่สามารถจัดการการประชุมเครื่อข่ายสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา และการจัดประชุมย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว(ถนนเยาวราช) ได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-27)

85.00

27/07/2564 :อยู่ระหว่างขั้นตอนดังนี้ - ออกตรวจผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารตามแผนการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี - จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารและรายงานผลการตรวจให้กองสุขาภิบาลอาหารทราบต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ทำให้ไม่สามารถจัดการการประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา และการจัดประชุมย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว(ถนนเยาวราช) ได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-29)

75.00

29/06/2564 :อยู่ระหว่างขั้นตอนดังนี้ - ออกตรวจผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารตามแผนการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี และได้ทำการเบิกใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจากโครงการ กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 เกี่ยวกับการเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ จำนวน 26,000บาท และค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 22,200บาท - จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารและรายงานผลการตรวจให้กองสุขาภิบาลอาหารทราบต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ทำให้ไม่สามารถจัดการการประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา และการจัดประชุมย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว(ถนนเยาวราช) ได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-05-27)

55.00

27/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดังนี้ - ออกตรวจผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารตามแผนการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี และได้ทำการเบิกใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจากโครงการ กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เกี่ยวกับการเบิกค่าตัวอย่างอาหาร จำนวน 10,000 บาท - จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารและรายงานผลการตรวจให้กองสุขาภิบาลอาหารทราบต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ทำให้ไม่สามารถจัดการการประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา และการจัดประชุมย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว(ถนนเยาวราช) ได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-28)

50.00

28/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกปฏิบัติงาน ดังนี้ - ออกตรวจผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารตามแผนการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี และได้ทำการเบิกใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจากโครงการ กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เกี่ยวกับการเบิกค่าตัวอย่างอาหาร จำนวน 5,000 บาท - จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารและรายงานผลการตรวจให้กองสุขาภิบาลอาหารทราบต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-25)

40.00

25/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกปฏิบัติงาน ดังนี้ 1. ตรวจแนะนำด้านกายภาพตามเกณฑ์ด้านสุขลักษณะของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2545 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2545 2. ตรวจสอบคุณภาพอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น 3. ตรวจสอบหาสารปนเปื้อนในอาหาร โดยเก็บตัวอย่างอาหารและส่งตรวจ ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ 4. จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารและรายงานผลการตรวจให้กองสุขาภิบาลอาหารทราบต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-25)

30.00

25/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกปฏิบัติงาน ดังนี้ 1. ตรวจแนะนำด้านกายภาพตามเกณฑ์ด้านสุขลักษณะของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2545 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2545 2. ตรวจสอบคุณภาพอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น 3. ตรวจสอบหาสารปนเปื้อนในอาหาร โดยเก็บตัวอย่างอาหารและส่งตรวจ ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ 4. จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารและรายงานผลการตรวจให้กองสุขาภิบาลอาหารทราบต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-23)

25.00

23/01/2564 :อยู่ระหว่างขั้นตอนออกปฏิบัติงาน ดังนี้ 1. ตรวจแนะนำด้านกายภาพตามเกณฑ์ด้านสุขลักษณะของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2545 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2545 2. ตรวจสอบคุณภาพอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น 3. ตรวจสอบหาสารปนเปื้อนในอาหาร โดยเก็บตัวอย่างอาหารและส่งตรวจ ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ 4. จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารและรายงานผลการตรวจให้กองสุขาภิบาลอาหารทราบต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-25)

20.00

25/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกปฏิบัติงาน ดังนี้ 1. ตรวจแนะนำด้านกายภาพตามเกณฑ์ด้านสุขลักษณะของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2545 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2545 2. ตรวจสอบคุณภาพอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น 3. ตรวจสอบหาสารปนเปื้อนในอาหาร โดยเก็บตัวอย่างอาหารและส่งตรวจ ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ 4. จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารและรายงานผลการตรวจให้กองสุขาภิบาลอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-27)

15.00

27/11/2563 : -จัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการออกตรวจประเมินด้านกายภาพสถานประกอบการจำหน่ายอาหาร จำนวน 26 ครั้ง และแผนปฏิบัติงานค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการออกตรวจสอบหาสารปนเปื้อนในอาหาร โดยเก็บตัวอย่างอาหารและส่งตรวจ พร้อมทั้งแนะนำด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการ จำนวน 6 ครั้ง -ตรวจแนะนำด้านกายภาพตามเกณฑ์ด้านสุขลักษณะของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2545 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2545 - ตรวจสอบคุณภาพอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น - เก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข สำนักอนามัย กรณีตรวจยืนยันผล - รายงานผลการตรวจให้กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ตามแบบที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-28)

10.00

28/10/2563 : -จัดทำแผนปฏิบัติงานและดำเนินการในกลุ่มเป้าหมาย -จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาลอาหาร การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร และตวจสอบกรณีเหตุฉุกเฉินหรือมีการร้องเรียนด้านอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงานและดำเนินการในกลุ่มเป้าหมาย
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ตรวจแนะนำด้านกายภาพตามเกณฑ์ด้านสุขลักษณะของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2545 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2545
:40%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ตรวจสอบคุณภาพอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น
:30%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข สำนักอนามัย กรณีตรวจยืนยันผล
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการตรวจให้กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ตามแบบที่กำหนด
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3410

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3410

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-891

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **