ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : 50050000-3266

สำนักงานเขตปทุมวัน : (2564)

85

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 85

นางสาวกรรณิการ์ บุหงาแดง (6323)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับ และจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563 โดยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะนำมาจัดเก็บภาษีแทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือ เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในวันที่ 1 มกราคม ของปี ฐานภาษีที่จะนำมาคำนวณภาษี คือ มูลค่าทั้งหมดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และจัดเก็บภาษีตามอัตราที่กฎหมายกำหนด เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตปทุมวันมีหน้าในการจัดเก็บภาษีดังกล่าว จำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตปทุมวัน ซึ่งมีข้อมูลแปลงที่ดิน 5,243 แปลง จำนวนบ้านตามทะเบียนราษฎร์ 33,138 หลัง โดยข้อมูลดังกล่าวต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้าง และการใช้ประโยชน์ในที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่ครบถ้วน สมบูรณ์ ตลอดจนรายละเอียดอื่นที่จำเป็นต่อการประเมินภาษีให้สามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ในการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2564 ได้ ซึ่งฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตปทุมวันต้องแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อชำระค่าภาษีภายในเดือนเมษายน เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลาและปริมาณข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในพื้นที่เขตปทุมวันที่มีจำนวนมาก ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตปทุมวันจึงจำเป็นต้องสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตปทุมวัน เพื่อใช้ในการประเมินภาษีดังกล่าว

50050500/50050500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อันจะส่งผลให้การจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น ๒.๒ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุมทุกพื้นที่ ๒.๓ เพื่อกระตุ้นให้ประชาขนได้รู้หน้าที่ในการขำระภาษี รวมทั้งได้ทราบระยะเวลาในการชำระภาษี

เป้าหมายของโครงการ

สำนักงานเขตปทุมวันสามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของยอดประมาณที่กรุงเทพมหานครกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-08-31)

85.00

31/08/2564 : ออกหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ไปยังผู้ค้างชำระภาษี พร้อมทั้งคิดค่าปรับ และเงินเพิ่ม /ส่งหนังสือแจ้งระงับกรรมสิทธิ์ที่ดินสำหรับผู้ที่ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปถึงกรมที่ดิน /จัดทำบัญชีลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-30)

80.00

- เจ้าหน้าที่ออกหนังสือเตือนให้มาชำระภาษีค้าง - ประชาสัมพันธ์ และแจ้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีมิได้ชำระภายในกำหนดเวลาแนบกับหนังสือเตือนส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เบี้ยปรับ *ร้อยละ 20 ชำระภายในเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือเตือน (ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน) *ร้อยละ 40 มิได้ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด เงินเพิ่ม นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือนของภาษีค้างชำระ (เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-06-28)

10.00

28/06/2564 : - ออกใบแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน - รับคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 73 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเลขไปรษณีย์ตอบรับ และตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-05-31)

65.00

31/05/2564 : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจดหมายแจ้งการประเมินตีกลับ เพื่อดำเนินการส่งใบแจ้งการประเมิน และเช็คข้อมูลการชำระเงิน พร้อมทั้งออกสำเนาใบแจ้งการประเมินให้กับประชาชนในกรณีที่ไม่ได้รับจดหมาย เพื่อให้ประชาชนสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานเขตปทุมวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-28)

60.00

28/04/2564 : ออกใบแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมรับยื่นคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑๐) จากประชาชนที่มาขอคัดค้านการประเมินภาษี

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-31)

50.00

31/03/2564 : - ออกสำรวจและตรวจสอบใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม - ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านทางเว็บไซต์เขตปทุมวัน เฟซบุ๊ก สำนักงานเขตปทุมวัน เฟซบุ๊ก ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตปทุมวัน จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์โดยหัวหน้าฝ่ายรายได้ และเจ้าหน้าที่ - หนังสือจากกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 * แจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี (ระยะเวลาตามกฎหมาย ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ) ระยะเวลาที่ขยายออกไปภายในเดือนเมษายน 2564 * การชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี (ระยะเวลาตามกฎหมาย ภายในเดือนเมษายน 2564) ระยะเวลาที่ขยายออกไปภายในเดือน มิถุนายน 2564 * การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ระยะเวลาตามกฎหมาย 1. งวดที่หนึ่ง ภายในเดือนเมษายน 2564 2.งวดที่สอง ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 3.งวดที่สาม ภายในเดือน มิถุนายน 2564) ระยะเวลาที่ขยายออกไป 1. งวดที่หนึ่ง ภายในเดือน มิถุนายน 2564 2.งวดที่สองภายในเดือน กรกฎาคม 2564 3.งวดที่สาม ภายในเดือน สิงหาคม 2564 * การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ (ระยะเวลาตามกฎหมายภายในเดือนพฤษภาคม 2564) ระยะเวลาที่ขยายออกไปภายในเดือนกรกฎาคม 2564 * การแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา (ระยะเวลาตามกฎหมาย ภายในเดือนมิถุนายน 2564) ระยะเวลาที่ขยายออกไป ภายในเดือนสิงหาคม 2564 - กรุงเทพมหานคร ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 - กรุงเทพมหานคร ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 - เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (p-tax) เพื่อส่งโรงพิมพ์เพื่อออกใบแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเดือน เมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-29)

30.00

29/12/2563 : เจ้าหน้าที่ออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม และรายที่มีการแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / อาคารชุด พร้อมทั้งจัดทำและประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / อาคารชุด จัดส่งให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ทางไปรษณีย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-01)

20.00

01/12/2563 : เจ้าหน้าที่ออกสำรรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม และรายที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1. ขออนุมัติกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2. เจ้าหน้าที่ออกสำรวจการใช้ประโยชน์ทีดินและสิ่งปลูกสร้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:3. จัดทำและประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลให้ผู้เสียภาษี
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:4. จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การค้างชำระภาษี และการบังคับภาษี
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:5. ประชาสัมพันธ์โดยการแจกแผ่นพับเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การค้างชำระภาษี และการบังคับภาษี พร้อมทั้งให้คำแนะนำผู้มีหน้าที่เสียภาษี
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลมาบูรณาการเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:7. ดำเนินการออกใบแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:10%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:8. ส่งหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ
:10%
เริ่มต้น :2021-05-31 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-31 00:00:00
ขั้นตอน 9
:9. ส่งหนังสือแจ้งรายการภาษีค้างชำระ ให้กับสำนักงานที่ดิน
:10%
เริ่มต้น :2021-06-30 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-30 00:00:00
ขั้นตอน 10
:10. รายงานสรุปผลการกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2021-09-30 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-30 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50050000-3266

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50050000-3266

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5005-2001

ตัวชี้วัด : กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **