ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50050000-3268

สำนักงานเขตปทุมวัน : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางปณณพร แผ้วสกุณี(6339)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกีฒาได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในสังคมมากขึ้นอันเรื่องมาจากภาครัฐ และเอกชนให้การส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กีฒ่าเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาสังคม เช่นปัญหาสุขภาพ ปัญหายาเสพติด เป็นต้น ในห้วงเวลาที่ผ่านมกรุงเทพมหานครได้มีการพัฒนาและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย โดยการเล่นกีฬา เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ พร้มอทั้งสร้างทักษะพื้นฐานทางการกีฬาอย่างกว้างขวาง

50051000/50051000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑ เพื่อสนับสนุนนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ๒ เพื่อพัฒนาด้านกายภาพของลานกีฬาให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม พร้อมที่จะให้บริการ เด็ก เยาวชน และประชาชนเพื่อนันทนาการ ออกกำลังกาย และเล่นกีฬา เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ๓ เพื่อจัดหาสถานที่ให้ประชาชนในชุมชนได้มีสถานที่ออกกำลังกายเล่นกีฬา และสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน รวมทั้งเป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัว ๔ เพื่อการจัดระเบียบ และสร้างสิ่งแวดล้อมชุมชนให้น่าอยู่ ๕ เพื่อให้เกิดประชาคมกีฬา นำสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างมีพัฒนาการ ในการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมกีฬาเขตพื้นที่ ๖ เพื่อให้เป็นการพัฒนาและยกระดับลานกีฬากรุงเทพมหานครให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นและเกิดเป็นรูปธรรม ๗ เพื่อประสานการดำเนินงานด้านลานกีฬากับชุมชน สำนักงานเขต และสำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยว

เป้าหมายของโครงการ

เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตปทุมวัน และพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-23)

100.00

23/09/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาและประกันสังคม เดือนสิงหาคม 2564 เป็นเงิน 75,768 บาท และเดือนกันยายน 2564 เป้นเงิน 75,600 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-08-24)

85.00

24/08/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาและเงินสมทบประกันสังคมเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 73,800 บาท เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาและเงินสมทบประกันสังคมเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 75,768 บาท รวมเป็นเงิน 149,568 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-30)

70.00

30/06/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาและเงินสมทบประกันสังคม เดือนกุมภาพันธ์ 2564 และเดือนมีนาคม 2564 เป็นเงิน 108,645 บาท เดือนเมษายน 2564 เป็นเงิน 68,040 บาท เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 78,120 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-24)

50.00

2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนและประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือน ม.ค. 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-31)

40.00

2021-1-31 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนและประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือน ธ.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-29)

30.00

12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เบิกค่าตอบแทนและประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือน พ.ย. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-24)

20.00

24/11/2563 : เบิกค่าตอบแทนและประกันสังคมอาสาสมัครลานกีฬา ประจำเดือนต.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร
:80%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เงินสมทบกองทุมประกันสังคม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
:8%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาในการพัฒนากีฬาพื้นฐาน
:2%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50050000-3268

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50050000-3268

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5005-2003

ตัวชี้วัด : กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

0 / 0
3
2.00

0 / 0
4
2.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **