ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50050000-3276

สำนักงานเขตปทุมวัน : (2564)

80

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80

นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์ทอง โทร.6325

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตปทุมวันเป็นพื้นที่ที่ประชากรมีความหนาแน่น การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนประชากร ทำให้ประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กันกับการเจริญเติบโตของเมืองมาโดยตลอด ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร ยังขาดพื้นที่สีเขียวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เมื่อเทียบกับเป้าหมายตามแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ ดังนั้นจึงควรเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับปรุงภูมิทัศน์ทัศนีย์ภาพเมืองให้ร่มรื่นสวยงามน่าอยู่อาศัย โดยเน้นให้มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทุกมิติ เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ฟอกอากาศ ลดมลพิษ เพิ่มความร่มรื่นสวยงาม เป็นที่ดึงดูดและพักผ่อนสายตา ช่วยผ่อนคลายความเคร่งเครียดของสังคมเมืองจากปัญหาการจราจรแออัด คับคั่ง ให้คนเมืองได้สัมผัสใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น

50050600/50050600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงไม้ประดับ ปรับปรุงทัศนียภาพที่บริเวณเกาะกลาง ถนนพระรามที่ 4 โดยการปลูกบานบุรีแคระ และประดับตกแต่งสวนแนวตั้งบริเวณถนนพระรามที่ 1 ถนนเพลินจิต และถนนพญาไทด้วยเดปด่าง ปลูกต้นโมก ชาฮกเกี้ยน บริเวณเกาะกลางและทางเท้าถนนราชดำริ

เป้าหมายของโครงการ

พื้นที่สีเขียวบริเวณเกาะกลางและถนนพระรามที่ 4 ถนนพระรามที่ 1 ถนนเพลินจิต ถนนพญาไท และถนนราชดำริ จะมีความสมบูรณ์ ร่มรื่น งดงาม ภายในเดือนมีนาคม 2564 คิดเป็นพื้นที่ ปลูกไม้ประดับ จำนวน 10,785 ตารางเมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-30)

80.00

จัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกตามโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-04-18)

70.00

18/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการส่งของตามสัญญาจัดซื้อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-31)

60.00

31/03/2564 : อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญาซื้อขายวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-26)

50.00

26/02/2564 : อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-23)

30.00

23/01/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดทำร่างสัญญาต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-18)

20.00

18/12/2563 : ตรวจร่าง TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อวัสดุอุปกร์ ต้นไม้
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ปลูกตามที่กำหนดไว้ในโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50050000-3276

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50050000-3276

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5005-2003

ตัวชี้วัด : กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

0 / 0
3
2.00

0 / 0
4
2.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **