ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50050000-3278

สำนักงานเขตปทุมวัน : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางปณณพร แผ้วสกุณี(6339)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ภูมิปัญยาผู้สูงอายุถือเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์สืบทอดให้ลูกหลานเพราะถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าการส่งเสริมสนับสนันผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญา ทำให้มีคุณค่าต่อสังคม ทุกคนในชุมชนเห็นความสำคัญทำให้เกิดกำลังใจในการสร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์

50051000/50051000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมคลังสมองและภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่เขตปทุมวัน ๒ เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดให้กับประชาชนและเยาวชนในพื้นที่เขตปทุมวัน ๓ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ๔ เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุต่อสาธารณชน

เป้าหมายของโครงการ

กลุ่มผู้สูงอายุในเขตปทุมวัน โดยการคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดเป็นผลงานสร้างสรรค์ของผู้สูงอายุ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-09-23)

10.00

23/09/2564 : เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-08-26)

60.00

26/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงยังไม่สามารถจัดกิจกรรมสาธิตได้

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงยังไม่สามารถจัดกิจกรรมสาธิตได้

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-30)

50.00

30/06/2564 : คัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงยังไม่สามารถจัดกิจกรรมสาธิตได้

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงยังไม่สามารถจัดกิจกรรมสาธิตได้

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-24)

40.00

2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-31)

40.00

1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-29)

30.00

12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-24)

20.00

24/11/2563 : คัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อนำมาจัดแสดง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อวัสดุ
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เบิกค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50050000-3278

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50050000-3278

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5005-2002

ตัวชี้วัด : จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (เป้าหมาย:1ภูมิปัญญา/สำนักงานเขต)

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 0

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

0 / 0
3
1.00

0 / 0
4
1.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **