ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย : 50050000-3279

สำนักงานเขตปทุมวัน : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางปณณพร แผ้วสกุณี(6339)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ได้ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยใช้กิจกรรมออกกำลังกายรูปแบบแอโรบิคเพื่อชุมชนอย่างต่อเนื่องปรากฎว่าได้รับความสนใจจากประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรม และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนสร้างกระแสให้ประชาชนและเยาวชน สนใจการออกกำลังายให้มากขึ้น พัฒนาการเต้นแอโรบิคให้ได้มาตรฐานเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

50051000/50051000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ๒ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค ๓ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีภายในกลุ่มผู้ออกกำลังกาย

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สำนักงานเขตปทุมวัน ได้ออกกำลังกายสร้างสุขนิสัยในการ ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง โดยการเต้นแอโรบิค ณ ลานกีฬาโรงเรียนวัดดวงแข , ลานกีฬาโรงเรียนวัดสระบัว , ลานกีฬาชุมชนวัดบรมนิวาส , ลานกีฬาแฟลตการรถไฟ และลานกีฬาจารุเมือง รวม ๕ ลาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-23)

100.00

23/09/2564 : ดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2564

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2564

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-26)

80.00

26/08/2564 : ดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-30)

75.00

30/06/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 เป็นเงิน 54,000 บาท เดือนเมษายน 2564 เป็นเงิน 14,750 บาท

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-24)

50.00

2/24/2021 : เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-31)

40.00

2021-1-31 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย ประจำเดือน ธ.ค.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-30)

30.00

12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย ประจำเดือน พ.ย.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-24)

20.00

24/11/2563 : เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย ประจำเดือน ต.ค.2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค
:90%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50050000-3279

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50050000-3279

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5005-2003

ตัวชี้วัด : กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

0 / 0
3
2.00

0 / 0
4
2.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **