ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมจัดเก็บมูลฝอยอันตราย : 50050000-3280

สำนักงานเขตปทุมวัน : (2564)

55

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 55

นายสุรศักดิ์ จันทนฤกษ์ โทร.6325

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ปัญหาขยะเป็นปัญหาสำคัญที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในเมืองขนาดใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครจากปริมาณขยะที่ถูกผลิตขึ้นวันละประมาณเก้าพันกว่าตัน ในจำนวนนี้ส่วนหนึ่งเป็นขยะอันตรายจากบ้านเรือนที่เกิดขึ้นจากการอุปโภค บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีและสารโลหะหนักเป็นองค์ประกอบ ซึ่งปริมาณการใช้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตัวอย่างของขยะอันตรายจากบ้านเรือน ได้แก่ หลอดไฟ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ แบตเตอรี่ ยาหมดอายุ เครื่องสำอางค์หมดอายุ น้ำยา ทำความสะอาดเครื่องเรือน และสุขภัณฑ์ กาว ทินเนอร์ แลคเกอร์ สีทาบ้าน สารฆ่าแมลง สารกำจัดวัชพืช น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรกรถ น้ำยาขัดเงา และรักษาเนื้อไม้ ของเสียเหล่านี้หากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ที่สัมผัส โดยถ้าได้รับสารพิษเข้าไปในปริมาณสูงอาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตในเวลาอันสั้น แต่ถ้าได้รับในปริมาณน้อยก็จะสะสมในร่างกายส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว นอกจากผลกระทบทางด้านสุขภาพอนามัยแล้วยังส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อแหล่งน้ำ และพื้นผิวดิน ส่วนผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม เมื่อมีผู้เจ็บป่วยไม่สามารถทำงานได้เกิดภาวะความพิการและการว่างงาน รัฐก็จำเป็นต้องให้การสนับสนุนดูแลซึ่งจะกลายเป็นปัญหาในระดับชาติต่อไป

50050600/50050600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ประชาชนรู้จักวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด 2.2 เพื่อลดปริมาณขยะด้วยวิธีการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายอย่างถูกวิธี 2.3 เพื่อให้สอดคล้องและสนองนโยบายของกรุงเทพมหานคร 2.4 เพื่อให้พื้นที่เขตปทุมวันมีสภาวะแวดล้อมที่ดี สุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ดี 2.5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะมูลฝอยอันตราย

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ให้กลุ่มเป้าหมาย อาทิเช่น บ้านพักอาศัย ชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ อู่ซ่อมรถ ปั๊มน้ำมัน ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร ฯลฯ ทำการแยกขยะมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป 3.2 กำหนดเข้าจัดเก็บกลุ่มเป้าหมายทุกวันเสาร์ นำมารวมไว้ที่จุดรวมขยะอันตราย และนำส่งศูนย์กำจัดขยะอ่อนนุชทุกเดือน 3.3 มีการจัดเก็บร่วมกับกิจกรรมเก็บสิ่งของเหลือใช้ (ขยะชิ้นใหญ่) ตามแผนปฏิบัติงานของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-06-30)

55.00

ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายตามแผนที่วางไว้เป็นประจำทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-04-18)

45.00

18/04/2564 : เก็บขยะอันตราย ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-31)

40.00

31/03/2564 : เก็บขยะอันตราย ณ สถานประกอบการในพื้นที่ ได้น้ำหนัก 3910 ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-26)

30.00

26/02/2564 : เข้าจัดเก็บขยะอันตราย ณ พื้นที่แขวงลุมพินีเหนือ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-23)

20.00

23/01/2564 : เข้าจัดเก็บขยะอันตราย ได้ปริมาณ 1,840 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-18)

15.00

18/12/2563 : เข้าจัดเก็บขยะอันตราย ได้น้ำหนักรวมทั้งสิ้น 2,090 ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : เข้าจัดเก็บขยะอันตราย ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50050000-3280

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50050000-3280

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5005-2003

ตัวชี้วัด : กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

0 / 0
3
2.00

0 / 0
4
2.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **