ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี : 50050000-3282

สำนักงานเขตปทุมวัน : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางปณณพร แผ้วสกุณี(6339)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การสืบสาน ทำนุบำรุง การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย ให้ดำรงอยู่สืบไปจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากคนไทยทุกคน ซึ่งมีหลายวิธีการด้วยกัน เช่น การรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมต่างๆ โดยเฉพาะประเพณีในชุมชนให้คนในชุมชนตระหนักถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นใจและสามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงจากวัฒนธรรมอื่นๆ ที่เข้ามาได้เป็นการส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของประเพณีไทยความรับผิดชอบในการอนุรักษ์วัฒนธรรมให้กับคนไทยทุกคน เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน รวมทั้งภาคเอกชนต้องร่วมกันในการส่งเสริมสนับสนุน ประสานงานการบริการความรู้ วิชาการ และทุนทรัพย์สำหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้กับชุมชน การรณรงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกฟื้นฟู และการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมที่เป็นสมบัติของชาติ ส่งเสริมให้ใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน ปลูกฝังทัศนคติว่าทุกคนมีหน้าที่เสริมสร้างประชาสัมพันธ์ผลงานทางด้านวัฒนธรรม ด้วยระบบเครือข่ายสารสนเทศ

50051000/50051000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู ส่งเสริม และเผยแพร่ เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย 2. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย 3. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมอันดี ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน 4. เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง ส่วนราชการ ชุมชน วัด โรงเรียน และภาคเอกชน ในพื้นที่เขตปทุมวัน 5. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตปทุมวัน

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยและวันสำคัญ ได้แก่ งานวันพ่อแห่งชาติ งานวันเด็กแห่งชาติ งานวันสงกรานต์ และงานวันแม่แห่งชาติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-23)

100.00

23/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้จัดกิจกรรมได้ไม่ครบตามกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้จัดกิจกรรมได้ไม่ครบตามกำหนด

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-26)

90.00

26/08/2564 : เบิกจ่ายค่าวัสดุกิจกรรมวันเข้าพรรษา 3 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-30)

60.00

30/06/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุกิจกรรมวันสงกรานต์ เป็นเงิน 29,520 และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 3,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-24)

40.00

2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-31)

40.00

2021-1-31 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าเครื่องไทยธรรม จำนวน 10 ชุด เป็นเงิน 5,000 บาท และค่าอาหารวันพ่อแห่งชาติ เป็นเงิน 11,250 บาท รวมเป็นเงิน 16,250 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-30)

30.00

12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-24)

20.00

24/11/2563 : ดำเนินงานตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมวันสงกรานต์
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:กิจกรรมวันเข้าพรรษา
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สรุปและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50050000-3282

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50050000-3282

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5005-2003

ตัวชี้วัด : กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

0 / 0
3
2.00

0 / 0
4
2.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **