ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน : 50050000-3283

สำนักงานเขตปทุมวัน : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางปณณพร แผ้วสกุณี(6339)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การอ่าน เป็นพื้นฐานของการศึกษาที่เพิ่มพูนความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตในยุคโลกาภิวัฒน์ มีแหล่งเรียนรู้มากมายที่สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านจึงเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กและเยาวชนที่เป็นนักอ่านจะใช้ภาษาได้ดี ทั้งด้านการพูดเขียร และการเรียบเรียงความคิดได้ดีและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเข้ามาศึกษาค้นคว้าหาความรู้และเข้าใช้บริการของบ้านหนังสือเพิ่มมากขึ้น โครงการนั้จัดขึ้นเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนรู้จักแสวงหาข้อมูล รู้จักคิด รู้จัดเลือก สร้างสรรค์ประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกัน

50051000/50051000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑ เพื่อสามารถให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน และศึกษาค้นคว้า ๒ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลายตลอดจนนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ๓ เพื่อสนับสนุนนโยบายกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งการอ่าน ๔ เพื่อให้ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และให้ใช้บริการบ้านหนังสือเพิ่มขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่เขตปทุมวัน และประชาชนทั่วไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-23)

100.00

23/09/2564 : ดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้จัดกิจกรรมได้ไม่ครบตามกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้จัดกิจกรรมได้ไม่ครบตามกำหนด

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-26)

80.00

26/08/2564 : ดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงยังไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงยังไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-30)

75.00

30/06/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ครั้งที่3-7

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงยังไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงยังไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-24)

50.00

2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกต่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-31)

40.00

1/31/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ครั้งที่1-2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-30)

30.00

12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมโครงการฯ และจัดกิจกรรมครั้งที่1 และ 2 ที่บ้านหนังสือลานกีฬาจารุเมือง เมื่อวันที่ 19 - 20 ธ.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-24)

20.00

24/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อวัสดุ และของที่ระลึกในการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อวัสดุ และของที่ระลึก
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ครั้งที่ 1-5
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ครั้งที่ 6-10
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50050000-3283

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50050000-3283

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5005-2003

ตัวชี้วัด : กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

0 / 0
3
2.00

0 / 0
4
2.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **