ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง : 50050000-3285

สำนักงานเขตปทุมวัน : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางปณณพร แผ้วสกุณี(6339)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริให้พสกนิกรชาวไทย ยึดถือแนวทางการดำรงชีวิตตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยคำนึงถึงความพอดีและความพอประมาณ อย่างมีเหตุมีผล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้อยู่ดีกินดี มีความสุข และกรุงเทพมหานครได้นำแนว พระราชดำริดังกล่าวมากำหนดเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่ง โอกาสทุกคน ตั้งตัวและเติบโตได้ และได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว และแก้ไขปัญหาหนี้สินขึ้น เพื่อทำหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำประชาชนให้รู้จักการบริหารจัดการรายได้ ของตนเอง หรือครอบครัว ส่งเสริมวินัยการออม แนะนำช่องทางการเพิ่มคุณค่าของเงินออม และนำความรู้ ด้านการบริหารเงินออมไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว และแก้ไขปัญหาหนี้สิน เขตปทุมวัน ซึ่งเป็นหน่วยงาน ที่รับผิดชอบการดำเนินการในพื้นที่ จะต้องจัดกิจกรรมในการให้คำปรึกษาแก่ประชาชน เพื่อส่งเสริมวินัยด้านการออมเงินอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกิจกรรมประชาสัมพันธ์การออกหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ด้านการออม การจัดทำข้อมูลประชาชนผู้รับบริการตรวจสุขภาพการเงิน การรายงานผลการดำเนินงานการจัดประชุมคณะกรรมการ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรจัดทำโครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนขึ้น

50051000/50051000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว และแก้ไขปัญหาหนี้สิน สำนักงานเขตปทุมวัน โดยประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขต และสถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ เพื่อให้กลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อยจนถึงระดับปานกลางได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และช่องทางเข้าสู่ระบบการออมทุกประเภทได้อย่างรวดเร็ว ๒. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยทางการเงิน โดยมีการเก็บออมเงินของครอบครัวเพิ่มขึ้น อันเป็นการช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัว ๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถบริหารเงินออม มีการจัดสรรเงินออม และใช้เงินออมเป็นทุนในการประกอบอาชีพ หรือนำไปลงทุนในช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ๔. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว และแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยให้คำแนะนำและเน้นให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในการบริหารจัดการเงินรายได้ของตนเองและครอบครัว

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ให้ความรู้ทางด้านการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว และแก้ไขปัญหาหนี้สิน ส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยทางการเงิน โดยมีการเก็บออมเงินของครอบครัวเพิ่มขึ้นอันเป็นการช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของกครบครัว และประชาชนสามารถบริหารเงินออม มีการจัดสรรเงินออม และใช้เงินออมเป็นทุนในการประกอบอาชีพ หรือนำไปลงทุนในช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว จำนวน 16 ครั้งๆ ละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 800 คน ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 - กันยายน พ.ศ. 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-06-30)

100.00

30/06/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-24)

40.00

2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-31)

40.00

2021-1-31 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-30)

30.00

12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-24)

20.00

24/11/2563 : ดำเนินการตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เบิกค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประเมิลผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50050000-3285

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50050000-3285

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5005-2003

ตัวชี้วัด : กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

0 / 0
3
2.00

0 / 0
4
2.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **