ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร : 50050000-3286

สำนักงานเขตปทุมวัน : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางปณณพร แผ้วสกุณี(6339)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อเป็นการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานที่เหมาะสมสำหรับเป็นสถานที่ เตรียมความพร้อมของเด็กทั้งด้านอนามัย จิตใจ สังคม และสติปัญญาก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน ดังนั้น สำนักงานเขตปทุมวัน จึงจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อจัดซื้อวัสดุให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนได้พัฒนาไปสู่เกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีความน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมสะอาด ปลอดภัย เอื้ออาทร ต่อการเรียนรู้ และพัฒนาการเด็กในโอกาสต่อไป

50051000/50051000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่ของเขตปทุมวันให้ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานขั้นพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 2.2 เพื่อจัดซื้อวัสดุ ให้ได้มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อให้น่าอยู่ มีความสะอาดปลอดภัย ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ให้ได้มาตรฐานด้านความสะอาด ปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร และตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ จำนวน 2 ศูนย์ ดังนี้ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเคหะชุมชนบ่อนไก่ 2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพัฒนาบ่อนไก่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-06-30)

100.00

30/06/2564 : ดำเนินโครงการจัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนจำนวน 2 ศูนย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-24)

40.00

2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-31)

40.00

2021-1-31 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-30)

30.00

12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-24)

20.00

24/11/2563 : สำรวจความต้องการวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจความต้องการวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขต
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ในพื้นที่เขต
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดตามและประเมินผลโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50050000-3286

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50050000-3286

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5005-2003

ตัวชี้วัด : กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

0 / 0
3
2.00

0 / 0
4
2.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **